Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Tầm nhìn - sứ mệnh

20/05/2016 | 16:34

Tầm nhìn:

GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho người dân Việt Nam và vùng Mê Công dựa vào áp dụng rộng rãi các công nghệ và phương thức sản xuất xanh, sáng tạo đồng thời đổi mới trong quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Sứ mệnh:

GreenID hoạt động nhằm đạt được những thay đổi cơ bản trong phát triển bền vững thông qua thúc đẩy xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng cường sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan.

Mục tiêu 2016 - 2020:

Mục tiêu tổng quát: GreenID là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

1. GreenID trở thành một đơn vị nghiên cứu đáng tin cậy về tác động đa chiều của nhiệt điện than và các giải pháp năng lượng bền vững thay thế.

2. GreenID phát triển phương pháp Lập kế hoạch Năng lượng địa phương (LEP) thành một mô hình kiến tạo và đẩy mạng ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững ở cấp cộng đồng.

3. GreenID thúc đẩy ưng dụng "gói phát triển xanh" bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các giải pháp nước sạch và năng lượng bền vững cho các cộng đồng ở Việt Nam.

4. GreenID hỗ trợ Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) trở thành một liên minh có uy tín về tư vấn chính sách phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam.

5. GreenID tăng cường sự tham gia của công chúng vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách, giải pháp liên quan tới năng lượng, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu

 

Tin tức

Cộng đồng xanh

  Chương trình Cộng Đồng Xanh GreenID hoạt động nhằm đạt được mục tiêu góp phần thúc đẩy các sáng kiến xanh, các mô hình năng lượng bền vững dựa vào ...

Nghiên cứu

Đưa tiếng nói của cộng đồng đến trung tâm  chính sách Phân tích chính sách là rất quan trọng cho công tác vận động chính sách, điều mà phải luôn luôn ...

Vận động chính sách

Liên minh, hợp tác, kết nối và phát triển mạng lưới được lựa chọn là một trong những nguyên tắc và giá trị cốt lõi của GreenID trong quá trình ...

Giới thiệu

Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) là sự hợp tác giữa Việt Nam và các NGO quốc tế nhằm tăng cường sự phát triển năng lượng bền ...