Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn)

04/01/2015 | 10:25

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) là một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ được thành lập theo quyết định 60/QĐ–LHH ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và giấy phép số A-804 của Bộ Khoa học Công nghệ.

Tổ chức Live & Learn được bà Tôn Nữ Thị Ninh (từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội) giới thiệu trong Diễn đàn Nhân Dân ASEAN 2010 là “một tổ chức năng động và sáng tạo” và nhận được nhiều đánh giá tích cực và sự hợp tác của nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và báo chí. Live & Learn là trưởng nhóm chủ đề Nâng cao nhận thức và Thay đổi hành vi trong mạng lưới các tổ chức phi chính phủ - Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu Việt Nam.

Live & Learn là nơi quy tụ nhiều cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục môi trường và phát triển cộng đồng bền vững. Live & Learn hiện có 14 cán bộ làm việc chính nhiệm và có các cố vấn chuyên môn và chiến lược trong và ngoài nước và mạng lưới thanh niên trên 20 tỉnh thành.

Live&Learn là đối tác tích cực với các Cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương về giáo dục và môi trường (Bộ giáo dục và đào tạo, Tổng cục môi trường...), với các công ty lớn trong khu vực kinh tế (Ford, Bayer, Canon...), và các mạng lưới NGO.

Live & Learn là một tổ chức hội viên của mạng lưới Live and Learn Environmental Education International – một mạng lưới quốc tế có trụ sở chính tại Úc hoạt động từ năm 1992 với mục tiêu xúc tiến nhận thức và hành động của cộng đồng vì một tương lai bền vững thông qua giáo dục, đối thoại và phát triển (http://www.livelearn.org).

1.    Sứ mệnh:
Live & Learn cam kết xây dựng, thúc đẩy nhận thức và hành động của cộng đồng về phát triển bền vững và trách nhiệm với môi trường sống thông qua các hoạt động giáo dục, đối thoại và phát triển quan hệ đối tác. Live & Learn xây dựng năng lực cho cộng đồng và kết hợp với chính họ để giúp họ giải quyết các vấn đề phát triển và bảo vệ tài nguyên môi trường tại địa phương.

2.    Mục tiêu:
·         Xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình dành cho giáo viên, trường học, cộng đồng và các nhóm đối tượng khác về giáo dục môi trường và phát triển;
·         Thúc đẩy các thái độ, giá trị và hành động đúng đắn của cá nhân và cộng đồng vì một môi trường bền vững;
·         Chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và nguồn lực với các cơ quan, tổ chức và các cá nhân khác vì lợi ích của môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
·         Thúc đẩy việc lồng ghép các khái niệm về môi trường, nhân văn, văn hóa và hòa bình vào trong tất cả các chương trình và dự án giáo dục.

3.    Chiến lược
Live&Learn xác định là một tổ chức bền vững và sáng tạo với chiến lược tiếp cận:
·         Awareness - Nâng cao nhận thức: áp dụng phương pháp giáo dục và truyền thông tích cực và quá trình quản trị tốt để tổ chức tập huấn, diễn đàn, sự kiện và phát triển các tài liệu giáo dục sáng tạo nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, giá trị bền vững
·         Action - Thúc đẩy Hành động: hỗ trợ triển khai các ý tưởng và sáng kiến, thu thập các mô hình và kinh nghiệm, hỗ trợ tài chính và tư vấn kỹ thuật cho các sáng kiến của cộng đồng, đặc biệt là thanh niên và trẻ em.
·         Advocacy - Vận động công chúng và chính sách: Huy động và kết nối các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội để thúc đẩy các chủ đề phát triển bền vững và quản trị tốt; sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông sáng tạo (Facebook, V-logs, diễn đàn trực tuyến và trực tiếp..) để lan tỏa các chủ đề và kết nối các sáng kiến và đối tác khác nhau…

4.    Các giá trị
·         Tham gia: Các cán bộ đều có quyền biết và tham gia vào quyết định ảnh hưởng tới quyền lợi của mình
·         Sáng kiến: Tôn trọng ý tưởng, sáng kiến và luôn sẵn sàng hỗ trợ thực hiện
·         Trao quyền: Trao trách nhiệm, nâng cao năng lực và sức mạnh của cá nhân, cộng đồng để nói lên tiếng nói của chính họ.
·         Kết nối mạng lưới: Luôn cởi mở để kết nối, đưa các thành phần lại cùng nhau để chia sẻ các giá trị phát triển bền vững
·         Sống, Học và Yêu và tạo giá trị Di sản của tổ chức: quá trình làm việc đảm bảo tính học hỏi, ứng dụng vào hành động, chia sẻ các giá trị tích cực và liên tục hướng tới sự thay đổi và lan tỏa để tạo dựng di sản của tổ chức.

5.    Một số chương trình và dự án chính đang triển khai

       Chương trình phát triển bền vững:
·         Hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu của trẻ em và thanh niên (Đối tác: AUSAID, Plan tại Việt Nam, Oxfam, Hội Đồng Anh, Care)
·         Lồng ghép giáo dục Biến đổi khí hậu vào trường học ở Việt Nam (Đối tác: Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội đồng Anh, Đại sứ quán Anh)
·         Xây dựng trường học an toàn, ứng phó với rủi ro thiên tai (Đối tác: ECHO, Norad, Irish Aid, Plan tại Việt Nam)
·         Nghiên cứu và tư liệu hóa các phương pháp và mô hình tốt về quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và truyền thông giáo dục (Đối tác: Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục Đào tạo, DARA, Đại sứ quán Anh)
·         Thúc đẩy chủ đề giáo dục vì sự phát triển bền vững: xây dựng tài liệu và nghiên cứu xây dựng dữ liệu thông tin và kế hoạch hành động quốc gia tại Việt Nam. (Đối tác: UNESCO, Uỷ ban quốc gia về giáo dục vì sự phát triển bền vững, Cục nhà giáo – Bộ Giáo dục và Đào tạo)
·         Xây dựng và tư vấn các chương trình và hoạt động xã hội, môi trường của doanh nghiệp, trường học và các tổ chức nhà nước. (Đối tác: Công ty Boo, Canon, Sneider Electric, Bayer, Eurocham, Quỹ tái chế thành phố Hồ Chí Minh, Sở tài nguyên môi trường Bình Dương)
 
Chương trình quản trị tốt:
·         Hãy là sự thay đổi – xây dựng năng lực lãnh đạo trẻ trong phát triển bền vững và quản trị tốt. (Đối tác: Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung, Đại sứ quán Phần Lan)
·         Giáo dục liêm chính và giá trị sống trung thực cho giới trẻ. (Đối tác: Đại sứ quán Phần Lan, World Bank, Toward Transparency, UNDP, Thanh tra Chính phủ)
·         Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên về nghiên cứu quản trị công. (Đối tác: Toward Transparency, CECODES, Mặt trận tổ quốc, UNDP)
·         Nâng cao hiểu biết và các sáng kiến của các tổ chức xã hội và thanh niên, trẻ em trong việc sử dụng các công cụ truyền thông xã hội và interrnet (Đối tác: Đại sứ quán Mỹ, Oxfam)
 
6.    Chiến lược tới năm 2020

Thúc đẩy các kết nối và mạng lưới để thúc đẩy các nhóm thanh niên, huy động cộng đồng, hành động và tối đa hóa phát triển nguồn lực ở cấp cộng đồng, đặc biệt trong mối quan hệ với cơ hội kinh tế và các phương án sinh kế bền vững
Đưa ra phương pháp giáo dục tổng hợp, thúc đẩy sự chuyển giao sang phát triển bền vững trong khi vẫn tập trung vào hoàn cảnh thực tế và các phương án ưu tiên.

Các chương trình chủ đề ưu tiên trong 10 năm tới
 

Chương trình chủ để Mục đích
Biến đổi khí hậu Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và kết nối các bên thông qua việc cung cấp các thông tin và chương trình tập huấn cho các nhóm/cộng đồng địa phương
Phòng ngừa rủi ro thiên tai Nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro thiên tai và kết nối các bên ở các cấp độ khác nhau thông qua việc cung cấp thông tin và thực hiện các mô hình làm việc tại trường học và cộng đồng.
Năng lượng bền vững Nâng cao nhận thức cộng đồng và thanh niên về phát triển năng lượng bền vững thông qua truyền thông, đối thoại trực tuyến; tập huấn nâng cao năng lực và hướng dẫn áp dụng các mô hình năng lượng mới tại địa phương.
Phát triển bền vững và quản trị tốt Nâng cao nhận thức cộng đồng và thanh niên về phát triển bền vững và quản trị tốt thông qua tập huấn/đào tạo, hỗ trợ và thúc đẩy các sáng kiến của cộng đồng/thnah niên về các mô hình/ví dụ điển hình về phát triển bền vững ở các cấp trường/nhóm/cộng đồng
Mô hình kinh tế xanh/bền vững Thúc đẩy các mô hình kinh doanh có năng lượng tái tạo, phù hợp, kết nối khu vực kinh tế với phát triển bền vững

 

 

Tin tức

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Lịch sử phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự ...

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanEd)

Nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự ...

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE)

CHANGE là một trong số ít những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí ...

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết không phục vụ các mục tiêu chính ...