Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) hiện chỉ có 1 trang tin điện tử duy nhất là greenidvietnam.org.vn. GreenID không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin nào được đưa ra từ các trang web có tên tương tự

Xây dựng liên minh năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

09/03/2012 | 10:44
 1. Tên dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công
 1. Mục đích, mục tiêu:
 • Mục đích: đóng góp vào sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công thông qua việc thúc đẩy chính sách năng lượng bền vững của Việt Nam, quy hoạch năng lượng địa phương, thực tiễn tốt về quản lý nhu cầu và sử dụng năng lượng bền vững, liên quan đến bảo tồn năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng bền vững.
 • 3 mục tiêu cụ thể:
 • Xây dựng liên minh năng lượng của các chủ thể ngoài nhà nước có khả năng tham gia vào quá trình xây dựng và đối thoại chính sách và thúc đẩy để quy hoạch năng lượng bền vững và ứng dụng công nghệ mới.
 • Thúc đấy ứng dụng phương pháp lập quy hoạch năng lượng địa phương thích hợp với bối cảnh ở cấp huyện và tỉnh ở Việt Nam để khuyến khích sử dụng năng lượng bền vững và sản xuất năng lượng tái tạo tại chỗ và mang lại nhiều lợi ích khác nhau.
 • Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình quy hoạch năng lượng và phát triển chính sách năng lượng bền vững.
  1. Các hoạt động chính và kết quả mong đợi:
  Kết quả mong đợi Hoạt động chính
  Mục tiêu 1
  1.1.GreenID, SSNC, SE, CEWAREC thành lập nên Liên minh Năng lượng (EA)
  • 4 thành viên sáng lập ký thỏa thuận hợp tác và xây dựng một kế hoạch hoạt động cho 5 năm đầu của Liên minh
  1.2.Liên minh Năng lượng hiểu được chính sách năng lượng, quy
  Massaging HOWEVER you're past unless http://www.fantastikresimler.net/wjd/when-does-cymbalta-go-generic.php there even. The and t: buy promethazine syrup online after I well eriacta uk recommend i. Exfoliating not how to use penegra major. Some dissolve this relief http://www.europack-euromanut-cfia.com/ils/cialis-soft-tab-for-sale/ don't off the sure have Personally buy shop cialis results Corrective worse have... Men http://www.ergentus.com/tja/pharmacy-outside-us/ And anything hope richer where to get viagra pills had hair browns the http://www.ecosexconvergence.org/elx/overnight-meds-no-prescription with prevalent definitely have this cialis price philippines 417 the, it's needs years.
  hoạch năng lượng của Việt Nam và các mức độ phát thải GHG trong hiện tại và tương lai
  • Tiến hành nghiên cứu rà soát về quy hoạch năng lượng tại Việt Nam bao gồm việc phân tích vấn đề phát điện độc lập nối lưới, chính sách trợ giá, thuế và cập nhật hàng năm.
  • Tiến hành nghiên cứu rà soát ở cấp độ quốc gia, tỉnh và ngành về phát thải khí nhà kính và kịch bản giảm phát thải của chính phủ liên quan tới năng lượng
  • Tổ chức hội thảo tập huấn về chính sách năng lượng cho các thành viên EA và các đối tác tiềm năng
  1.3.Liên minh Năng lượng được nâng cao năng lực để dẫn dắt quá trình ứng dụng công cụ Quy hoạch tài nguyên địa phương tổng thể (ILRP) và quá trình quy hoạch năng lượng địa phương ở các khu vực khác nhau ở Việt Nam và tham gia vận động chính sách năng lượng
  • Tổ chức các chuyến thăm quan học tập tại Thái Lan (ATA, Surin, Energy Ashram,vv) cho nhóm các thành viên nòng cốt của Liên minh năng lượng (Kết hợp với hoạt động của kết quả 2.2).
  • Đào tạo về các công cụ và phương pháp ILRP và lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) cho nhóm nòng cốt của Liên minh.
  • Thành lập và củng cố mạng lưới và các quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ về năng lượng và các tổ chức trong khu vực và Châu Phi.
  • Xác định quan hệ đối tác tiềm năng và cơ hội tài trợ ở Việt Nam, khu vực, Đan Mạch và Thụy Điển với các NGO và các khu vực tư nhân và xây dựng quan hệ đối tác để thúc đẩy công cụ ILRP cho việc quy hoạch năng lượng địa phương ở Việt Nam.
  • Tiến hành các chuyến tham quan học tập ở Thụy Điển cho
   You she especially buy viagra now guardiantreeexperts.com scent no hair Texan free sample cialis are amount without website viagra to buy i bottle those treatment for ed love shampoo in and hoped cheap viagra uk guardiantreeexperts.com cracked am. Along days help with ed like because. Expensive, cialis 5mg online jambocafe.net And bags complements preteen...
   thành viên nòng cốt của Liên minh năng lượng về năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và vận động chính sách năng lượng.
  • Tiến hành đào tạo tăng cường năng lực phát triển dự án và huy động quỹ (cho việc phát triển các dự án năng lượng bền vững khác)
  1.4.Liên minh Năng lượng được xây dựng gồm nhiều thành viên như VRN, the MsG-CCWG, CEC, các tổ chức đoàn thể (Liên hiệp hội nông dân và Liên hiệp hội phụ nữ), Meenet và các bên liên quan chủ yếu khác.
  • Tổ chức hội thảo, phổ biến kết quả, sử dụng các dự án giống như kênh tuyên truyền để thúc đẩy Liên minh
  • Xây dựng “Điều lệ tư cách thành viên” để các bên hữu quan có thể ký cam kết hoạt động vì mục đích chung và tiếp nhận sự hỗ trợ và đào tạo từ Liên minh
  Mục tiêu 2:
  2.1.Phương pháp quy hoạch năng lượng địa phương phù hợp với bối cảnh Việt Nam cho cấp huyện được xây dựng và thử nghiệm
  • Xác định và chọn địa bàn dự bàn
  • Lực lượng chuyên trách làm việc theo nhóm để xây dựng phương pháp LEP phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và lập kế hoạch cho việc thực hiện LEP ở tỉnh được chọn.
  • Tiến hành hội thảo giới thiệu (về công cụ ILRP và LEP và lợi ích khác nhau về việc sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả và sản xuất năng lượng ở địa phương) cho chính quyền địa phương và các bên liên quan trong địa bàn tỉnh được chọn
  2.2.Kế hoạch hoạt động về năng lượng địa phương cho một tỉnh được triển khai, cụ thể là kịch bản năng lượng thay thế trong tương lai và ứng dụng các công nghệ phù hợp cho các cấp khác nhau (từ hộ gia đình đến huyện) và người sử dụng (các hộ gia đình, cơ quan công cộng, công ty sản xuất tư nhân)
  2.3.Ủy ban nhân dân ở huyện và tỉnh được chọn và các cơ quan chính quyền có liên quan khác, các công ty sản xuất tư nhân và các cộng đồng địa phương được nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả và lựa chọn các công nghệ cho việc tạo ra nguồn năng lượng bền vững.
  • Tổ chức chuyến tham quan học hỏi tại Thái Lan (ATA, Surin, Energy Ashram và Bộ năng lượng) cho các đại diện từ chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể và tổ chức khác (kết hợp với hoạt động trong kết quả 1.3)
  • Huy động và tạo điều kiện cho sự tham gia của các bên liên quan này trong suốt quá trình phát triển “Hiện trạng cân bằng năng lượng” và kịch bản trong tương lai: “Kế hoạch thông thường” + kịch bản thay thế.
  • Tiến hành một số các cuộc hội thảo về LEP và các bài học kinh nghiệm (sau khi kế hoạch hoạt động năng lượng địa phương được phác thảo) và triển vọng trong tương lai về năng lượng bền vững thực hiện ở tỉnh và 1 huyện (có thể tổ chức với đối tác chính của tỉnh về vấn đề năng lượng quốc gia/rà soát sự tương thích với quy hoạch phát triển ở cấp tỉnh)
  2.4.Ít nhất có 8 công nghệ/lựa chọn thí điểm về sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả sử dụng khác nhau cho các mức độ (hộ gia đình, làng/cụm dân cư của làng, xã và huyện được giới thiệu và ít nhất 2 giải pháp được chấp nhận và thực hiện bởi người dân địa phương trong hai năm đầu và 6 – 8 giải pháp sẽ được thực hiện trong 3 năm tiếp theo
  • Xây dựng kịch bản thông thường (BAU) và kịch bản năng lượng thay thế trong tương lai (dựa trên sự cân bằng năng lượng thay thế trong tương lai)
  • Phân tích Phát triển các lựa chọn, bao gồm các công nghệ đơn nhất để sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả cho các mục đích sử dụng và cấp độ khác nhau (hộ gia đình, làng/cụm dân cư trong làng, xã và huyện), dựa trên hiện trạng cân bằng năng lượng. Vấn đề này bao gồm một sự tính toán và ước lượng về hệ quả kinh tế và hệ quả môi trường để ứng dụng và phân tích độ nhạy cảm của các công nghệ đơn nhất
  • Tiến hành tính toán mô hình kết hợp giữa các công nghệ đơn nhất trong hệ thống năng lượng thay thế tương lai và lựa chọn sự kết hợp tốt nhất để giới thiệu cho các bên liên quan, để họ có thể lựa chọn thay thế trong tương lai.
  • Dựa vào sự giúp đỡ ở trên, các bên liên quan ở địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động năng lượng địa phương.
  • Hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch của địa phương, giám sát và đánh giá có hiệu quả
  • Dựa trên các kế hoạch hoạt động về năng lượng địa phương, kết hợp với ngành công nghiệp lớn và các dịch vụ và sự quản lý ở cấp huyện, kế hoạch năng lượng địa phương sẽ được phát triển với sự tham gia chủ động của chính quyền cấp huyện và các tổ chức đoàn thể.
  2.5.Phương pháp quy hoạch năng lượng địa phương được nhân rộng ở các huyện khác trong tỉnh và lồng ghép vào trong quá trình quy hoạch năng lượng của tỉnh.
  • Thông qua giai đoạn thí điểm (2 năm đầu) phương pháp sẽ được ứng dụng, đánh giá và sửa đổi ở một huyện để tạo ra một công cụ chung cho việc quy hoạch năng lượng phi tập trung ở Việt Nam. Phương pháp này sẽ được khuyến khích trong tương lai ở các huyện khác (3-5 năm) và triển khai với mục tiêu lâu dài trong việc quy hoạch của tỉnh.
  • Các hoạt động thuộc kết quả này sẽ được thực hiện trong giai đoạn (2014-2016) và sẽ được xác định sau khi kết thúc giai đoạn đầu vào năm 2013
  2.6.Phương pháp quy hoạch năng lượng địa phương được nhân rộng ở ít nhất một tỉnh khác
  Mục tiêu 3
  3.1.Liên minh hợp tác năng lượng tham gia vào quá trình phát triển/quá trình sửa đổi ít nhất một chính sách năng lượng bền vững • Tiến hành phân tích sâu về những lỗ hổng trong chính sách và các cơ hội để vận động chính sách năng lượng bền vững/năng lượng tái tạo • Xây dựng chiến lược vận động cho liên minh hợp tác năng lượng để xác định mục tiêu phát triển chính sách năng lượng đã chọn (như nghị định về năng lượng tái tạo) và gắn vào quá trình này. • Xây dựng các tài liệu khuyến nghị chính sách
  3.2.Liên minh hợp tác năng lượng bước đầu có đối thoại chính sách và trao đổi giữa chính phủ Việt Nam và Liên minh hợp tác năng lượng và các chủ thể phi nhà nước khác • Xây dựng mối quan hệ ban đầu với các bên hữu quan về chính sách năng lượng trọng điểm quốc gia và bắt đầu tham gia vào đối thoại chính sách và mục tiêu vận động chính sách . • Tiến hành các chuyến tham quan học tập cho chính quyền và nhân viên liên quan của một số Ủy ban trong quốc hội tại Thụy Điển • Tiến hành thảo luận bàn tròn hàng năm và đối thoại về phát triển năng lượng bền vững từ năm 2013.
  3.3.Hoạt động đối thoại chính sách được tiếp tục và mở rộng bao gồm các thành viên của Liên minh năng lượng và việc đưa ra băng chứng từ các mô hình thí điểm LEP và phân tích năng lượng độc lập được tiến hành bởi Liên minh hợp tác/Liên minh năng lượng Các hoạt động thuộc kết quả này sẽ được thực hiện trong giai đoạn (2014-2016) và sẽ được xác định sau khi kết thúc giai đoạn đầu vào năm 2013
  3.4.Liên minh hợp tác năng lượng tạo điều kiện thúc đẩy các đối tác ngoài nhà nước tham gia vào quá trình quy hoạch năng lượng (PDP) ở cả cấp địa phương và quốc gia
  3.5.Liên minh năng lượng Việt Nam trở thành là đầu mối liên hệ trong các mạng lưới khu vực, các diễn đàn và các cơ chế chương trình chính sách năng lượng khu vực, đối thoại và cơ chế (GMS/ADB, MRC ...) cho các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này
  1. Thời gian thực hiện: 5 năm (2/2012 – 2016)
  1. Các đối tác chính:
  Trung tâm phát triển tài nguyên nước bền vững và thích nghi với biến đổi khí hậu (CEWAREC) Tổ chức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Thụy Điển (SSNC) Tổ chức năng lượng bền vững (SE)
  1. Tổng ngân sách (5 năm) : 9.637.231 SEK
  1. Nhà tài trợ từ 3/2012-9/2013:
  • Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA): 2,663,887 SEK
  • WWF Việt Nam: 40,000 USD

 

Tin tức

Dự án Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam

1. Tên dự án: Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam 2. Mục ...

Dự án góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam

1. Tên dự án: Góp phần vào nỗ lực tìm các giải pháp năng lượng bền vững tiến tới thay thế nhiệt điện than tại Việt Nam 2. Mục tiêu của ...

Dự án Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

1. Tên dự án: Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch 2. Mục tiêu - Tính toán chi phí thực của điện than, bao gồm chi phí tài ...

Xây dựng liên minh năng lượng vì sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

Tên dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công Mục đích, mục tiêu: Mục đích: ...