Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Thông báo về chính sách kinh doanh liên quan đến phát triển bền vững của Marubeni

  |   Viết bởi :

Tập đoàn Marubeni nhìn nhận biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn của nhân loại, đe dọa sự sống còn của môi trường và xã hội toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Marubeni và các cổ đông. Do đó, Tập đoàn Marubeni đã xây dựng chính sách kinh doanh mới liên quan đến hoạt động sản xuất điện than và năng lượng tái tạo.

 

1. Giảm dần hoạt động sản xuất điện than

Marubeni sẽ giảm lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất điện. Đến năm 2030, Marubeni sẽ cắt giảm một nửa công suất điện than hiện tại. Ngoài ra, Marubeni sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến để tăng hiệu quả của các thiết bị và giảm tác động môi trường.

 

2. Chính sách mới về sản xuất điện than

Marubeni sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động sản xuất điện than nào nữa. Tuy nhiên, Marubeni có thể xem xét đầu tư các dự án áp dụng BAT (“Công nghệ sẵn có tốt nhất”, hiện tại là công nghệ USC: “Công nghệ siêu tới hạn”). Ngoài ra, Marubeni cũng sẽ đưa ra các đề xuất để đạt được mục tiêu giảm phát thải các bon, các hệ thống sản xuất điện hiệu quả và đa dạng hóa các nguồn năng lượng; giải quyết các vấn đề địa phương và/hoặc khu vực nơi dự án được triển khai.

 

3. Tích cực tham gia vào hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo

Marubeni sẽ nỗ lực mở rộng tỷ lệ năng lượng tái tạo từ khoảng 10% đến khoảng 20% ​​vào năm 2023. Ngoài ra, Marubeni sẽ tăng cường chuyển dịch hướng tới mục tiêu giảm phát thải các bon thông qua việc chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

 

Nguồn: https://www.marubeni.com/en/news/2018/release/00028.html