Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án BFTW (2016-2018)

Tên dự án: Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững.

Mục tiêu của dự án:
Cải thiện tiếp cận năng lượng phù hợp cho người nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững.        

Bắt đầu

Hội thảo khởi động với các bên liên quan

01-03-2016

Kết thúc
Dự này được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Bánh mỳ cho thế giới