Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án BFTW (2016-2018)

Tên dự án: Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững.

Mục tiêu của dự án: Cải thiện tiếp cận năng lượng phù hợp cho người nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững.        

Các hoạt động chính:

 • Hội thảo khởi động với các bên liên quan – Q1-2016
 • Nghiên cứu khả thi – Q1 – 2016
 • Hội thảo định hướng và lập kế hoạch tại huyện Tịnh Biên (2 ngày) – Q2/2016
 • Tập huấn cho nhóm năng lượng xanh và sinh viên về các giải pháp năng lượng bền vững và thu thập dữ liệu (3 ngày) - Q2/Q3-2016
 • Thu thập, xử lí và phân tích dữ liệu - Q2/Q3 – 2016
 • Hội thảo xác định vấn đề, mục tiêu ưu tiên cho kế hoạch năng lượng - Q3/ Q4-2016.
 • Phân tích các kết quả và xây dựng các giải pháp năng lượng xanh, và triển lãm các mô hình thay thế phù hợp cho kế hoạch năng lượng cho kế hoạch cộng đồng xanh - Q3/Q4- 2016
 • Hội thảo xây dựng kế hoạch cộng đồng xanh - Q4-2016
 • Xây dựng năng lực/tập huấn cho nhóm năng lượng địa phương và ban quản lý dự án – Q3-2016 tới Q1-2017.
 • Chuyến thăm quan học tập (tới khu vực và vùng - Thái Lan) cho chính quyền địa phương và GET ở Đồng bằng sông Cửu Long để học hỏi các thực tiễn tốt về giải pháp và quy hoạch xanh và bền vững
 • Xây dựng kĩ năng truyền thông và quản lí cho các nhóm năng lượng địa phương
 • Chiến dịch truyền thông và nâng cao nhận thức cho cộng đồng - Q1-2016 tới Q4-2018.
 • Chương trình giáo dục xanh cho trường học - Q4-2016 - Q4-2018.
 • Xây dựng gói hỗ trợ ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững cấp cộng đồng – Q4/2016 - Q4/2018.
 • Nghiên cứu về các chính sách điện khí hóa nông thôn, các thực tiễn và các cơ chế hỗ trợ cho các cộng đồng chưa nối lưới để tìm ra các phương pháp phù hợp cho việc lồng ghép các giải pháp năng lượng bền vững – Q4/2016 và Q2/2017
 • Tư liệu hóa các thực hành tốt và các bài học kinh nghiệm về các mô hình năng lượng bền vững phi tập trung ở Việt Nam –Q3 2016 và Q4-2017
 • Hội thảo chia sẻ để thúc đẩy các giải pháp xanh và bền vững cho các cộng đồng chưa nối lưới điện ở Đồng bằng sông Cửu Long + đi thực địa– Q1/Q2-2018
 • Hội thảo kết nối, chia sẻ và vận động chính sách cấp quốc gia được tổ chức ở Hà Nội (2 ngày) – Q3/Q4-2018
 • Khuyến nghị chính sách về việc đẩy mạnh các giải pháp năng lượng bền vững trong việc thực hiện điện khí hóa nông thôn - Q4/2017 và Q3/Q4- 2018
 • Hoạt động báo chí và truyền thông – Q1/2016 – Q4/2018

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2016 đến 31/12/2018
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Bánh mỳ cho thế giới