Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án McKnight (2016-2017)

Tên dự án: Hỗ trợ sự tham gia của các bên liên quan và các giải pháp năng lượng bền vững trong phát triển năng lượng tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án:

 • Hỗ trợ phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương và ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững tại cộng đồng chưa có điện lưới ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam.

 • Xây dựng và nâng cao năng lực cho các cộng đồng đã thực hiện phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) ở các tỉnh để có thể đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững và tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng.

 • Chia sẻ giữa các cộng đồng LEP với các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện và tỉnh về lợi ích của LEP và các giải pháp năng lượng bền vững hướng tới mục tiêu phát triển cộng đồng.

Các hoạt động chính:

 • Hội thảo định hướng và tham quan thực địa về LEP và lộ trình dự án cho đối tác và chính quyền địa phương của cộng đồng được chọn của tỉnh Đắc Lắc.
 • Tập huấn cho đối tác địa phương và nhóm năng lượng địa phương (LET) về tiến trình thực hiện lập kế hoạch năng lượng địa phương - LEP, các giải pháp năng lượng bền vững và kỹ năng thu thập số liệu
 • Cập nhật bảng hỏi và bộ công cụ xử lý số liệu
 • Thu thập số liệu do nhóm LET thực hiện và hỗ trợ của cán bộ huyện và cán bộ hiện trường
 • Phân tích và xử lý số liệu, xây dựng bản đồ nguồn và cân bảng bằng năng lượng
 • Hội thảo phân tích vấn đề và xây dựng mục tiêu ưu tiên của cộng đồng
 • Xác định giải pháp, mô hình phù hợp với điều kiện của cộng đồng
 • Hội thảo để trình diễn mô hình năng lượng bền vững và hoàn thiện LEP
 • Nâng cao nhận thức và các sự kiện truyền thông
 • Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giữa các cộng đồng LEP: tập huấn về phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia, xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực.
 • Hỗ trợ các cộng đồng chia sẻ thông tin online nhờ ứng dụng công nghệ thông tin
 • Hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng các câu lạc bộ về các giải pháp năng lượng bền vững (ví dụ: câu lạc bộ biogas, câu lạc bộ tiết kiệm năng lượng,...)
 • Nâng cao năng lực cho nhóm năng lượng địa phương về truyền thông và kỹ năng thuyết trình, quản lý dự án và kỹ năng viết đề xuất dự án.
 • Nâng cao năng lực cho GreenID về kỹ năng quản lý khoản viện trợ
 • Hỗ trợ tài chính ban đầu cho cộng đồng LEP ở Đắc Lắc và các tỉnh khác để thực hiện các mô hình, sáng kiến năng lượng bền vững của cộng đồng.
 • Tài liệu hóa các thực tiễn tốt về LEP và bài học kinh nghiệm
 • Xây dựng sổ tay về LEP
 • Tọa đàm với các bên liên quan về các giải pháp năng lượng thay thế

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017

Bắt đầu

Hội thảo định hướng và tham quan thực địa về LEP và lộ trình dự án cho đối tác và chính quyền địa phương của cộng đồng được chọn của tỉnh Đắc Lắc.

12-01-2016

Tập huấn cho đối tác địa phương và nhóm năng lượng địa phương (LET) về tiến trình thực hiện lập kế hoạch năng lượng địa phương - LEP, các giải pháp năng lượng bền vững và kỹ năng thu thập số liệu

26-02-2016

Hội thảo để trình diễn mô hình năng lượng bền vững và hoàn thiện LEP

30-06-2016

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giữa các cộng đồng LEP: tập huấn về phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia, xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực.

15-01-2017

Tọa đàm với các bên liên quan về các giải pháp năng lượng thay thế

15-12-2017

Kết thúc
Dự án được thực hiện dưới sự tài trợ của tổ chức McKnight Foundation