Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án Rosa (2013-2015)

Tên dự án: Triển khai phương pháp lập kế hoạch năng lượng có sự tham gia dựa vào cộng đồng tại tỉnh Nam Định, đồng bằng sông Hồng, Việt Nam.

1. Giai đoạn 1 (2013)

    Mục tiêu:

  • Xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương để áp dụng quy trình quy hoạch năng lượng  địa phương trong cộng đồng của họ và trở thành thành viên mới của Liên minh Năng lượng vào giữa năm 2013

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng quy hoạch năng lượng địa phương (LEP) tập trung vào năng lượng tái tạo, quản lý nhu cầu và phương pháp tiếp cận có sự tham gia tại hai xã của một huyện ở tỉnh Nam Định cuối năm 2013.

    Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2013

2. Giai đoạn 2 (2014): Từ kế hoạch đến thực hiện kế hoạch năng lượng địa phương tại 2 xã Hải Lý và Hải Chính, huyện Hải Hậu.

    Mục tiêu: 

  • Nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương để hỗ trợ thực hiện các kế hoạch năng lượng địa phương đã lập tại hai xã Hải Lý và Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

  • Nâng cao nhận thức và thực tiễn sử dụng cho người dân hai xã Hải Lý và Hải Chính về các giải pháp năng lượng bền vững và các hành động xanh.

    Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2014 – 12/2014

3. Giai đoạn 3 (2015): Mở đường cho việc nhân rộng phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương tại tỉnh Nam Định

     Mục tiêu: 

  • Xây dựng nền tảng vững mạnh để nhân rộng phương pháp lập kế hoạch Năng lượng địa phương ra toàn tỉnh.

  • Thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch năng lượng tại xã Hải Chính với việc tập trung vào quản lý rác thải và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng thay thế.

    Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2015

 

Bắt đầu

Tổ chức hội thảo giới thiệu về công cụ quy hoạch tài nguyên địa phương lồng ghép (ILRP), LEP và các lợi ích cho việc sử dụng năng lượng đầy đủ và bền vững cho chính quyền và các bên liên quan tại địa phương

15-05-2013

Tập huấn đào tạo cho nhóm năng lượng địa phương về phương pháp LEP và thực hành

10-06-2013

Hội thảo kế hoạch mục tiêu

16-08-2013

Hội thảo lập kế hoạch năng lượng địa phương

13-10-2013

Tập huấn cho các đối tác địa phương về viết đề xuất dự án và các kỹ năng quản lý dự án

02-12-2013

Tập huấn cho cán bộ và nhóm năng lượng địa phương về kỹ năng tiến hành chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi tại Hà Nội.

13-03-2014

Tập huấn nâng cao kiến thức và thực hành về các giải pháp năng lượng bền vững cho thành viên nhóm LET, chính quyền địa phương, cán bộ và nhân viên NCCD tại Thái Bình.

20-05-2014

Hội thảo tập huấn về các giải pháp năng lượng bền vững, quản lý và xử lý rác thải cho các lãnh đạo nữ cấp thôn tại tỉnh Nam Định.

06-06-2014

Chiến dịch truyền thông (4 ngày) kết hợp với biểu diễn văn hóa truyền thống để giúp người dân nâng cao hiểu biết, và thông tin về tình hình năng lượng, thách thức và khó khăn, các giải pháp năng lượng bền vững, và các vấn đề liên quan tới xử lý rác thải.

22-07-2014

Hội thảo cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản để thảo luận về việc áp dụng các giải pháp xanh trong xử lý rác thải và sản xuất bền vững.

16-08-2014

1 buổi triển lãm 2 ngày về các giải pháp năng lượng bền vững ở xã Hải Lý.

22-10-2014

Hội thảo một ngày tại thành phố Nam Định để chia sẻ kết quả dự án với chính quyền huyện, tỉnh và các bên liên quan.

05-12-2014

Hội thảo định hướng và lên kế hoạch với các đối tác tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

23-04-2015

Tập huấn 02 ngày cho cán bộ Sở Công Thương, nhóm năng lượng địa phươn và lãnh đạo các xã về phương pháp LEP, công cụ và thực hành

12-06-2015

Hội thảo xây dựng mục tiêu kế hoạch tại xã Hải Hà (2 ngày)

07-10-2015

Hội thảo xây dựng kế hoạch năng lượng cho xã Hải Hà (2 ngày)

15-10-2015

Hội thảo giới thiệu kế hoạch năng lượng xã và triển lãm các giải pháp NLBV tại xã Hải Hà

12-11-2015

Kết thúc
Dự án được thực hiện dưới sự tài trợ của tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung Vietnam