Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

VSEA

  |   Viết bởi :

GreenID là cơ quan điều phối Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA)

1. Tên dự án: Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam 2. Mục tiêu của dự án: Tăng cường vai trò, tầm ảnh hưởng của Liên minh Năng lượng Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam hướng tới sự phát triển năng lượng bền vững. 3. Các hoạt động chính:

  • Tổ chức 2 buổi tập huấn cho các thành viên Liên minh Năng lượng Việt Nam về kinh tế và tài chính năng lượng trong thời gian từ tháng 3 tới tháng 6;
  • Thực hiện nghiên cứu phương án thay thế cho Quy hoạch năng lượng của Việt Nam và chuẩn bị khuyến nghị chính sách trong thời gian tháng 3 tới tháng 12;
  • Tổ chức hội thảo/tọa đàm bàn tròn về năng lượng bền vững trong thời gian từ tháng 8 tới tháng 10.

4. Kết quả mong đợi:

  • Nâng cao năng lực cho các thành viên của Liên minh Năng lượng Việt Nam (bao gồm cả WWF-Việt Nam) về vấn đề tài chính – kinh tế năng lượng.
  • Liên minh Năng lượng Việt Nam chuẩn bị nghiên cứu phương án thay thế cho Quy hoạch Năng lượng gồm:

- Hoàn thiện khung nghiên cứu của Liên minh Năng lượng Việt Nam về phương án tổng thể thay thế cho Quy hoạch Điện có tham vấn các bên liên quan của chính phủ. - Liên minh Năng lượng phối hợp và thực hiện nghiên cứu phương án thay thế Quy hoạch điện với sự tham gia của các đối tác và chuyên gia; - Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu về dự đoán nhu cầu năng lượng hiện tại và tiềm năng giảm con số dự báo.

  • Tăng cường hợp tác với Viện Năng lượng và Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về những vấn đề liên quan tới năng lượng đồng thời thảo luận và xem xét về các khuyến nghị chính sách giữa các nhà quyết định và các bên liên quan.

5. Thời gian thực hiện: từ 25 tháng 3 năm 2014 đến 15 tháng 12 năm 2014 6. Nhà tài trợ: Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) 7. Tổng ngân sách tài trợ: Tổng số tiền không vượt quá 583,749,000 đồng