Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Chúng tôi là ai

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011.

GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy ngành năng lượng bền vững. GreenID nhận thấy rằng để thúc đẩy phát triển bền vững cần phải cùng lúc giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan tới các khía cạnh xã hội, quản trị và công nghệ. Với kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án kết hợp với các ứng dụng tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới. GreenID có thể đóng góp các giải pháp phát triển bền vững cho các chính sách và cộng đồng địa phương.

Hướng tiếp cận:

GreenID áp dụng hướng tiếp cận dựa vào bằng chứng thực tiễn, hướng tới giải pháp kết hợp chặt chẽ với tích cực tư vấn và góp ý chính sách để xúc tác cho những thay đổi cơ bản về tư duy và hành động vì sự phát triển bền vững.
 

Vai trò: 

GreenID nhìn nhận mình là một tổ chức khuyến khích sáng tạo, mang tính xây dựng, chung sức cùng các cộng đồng địa phương trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không làm kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và không gây thêm những tác động trầm trọng đối với khí hậu địa phương và toàn cầu. 

Nhóm và chủ đề chính:

Nghiên cứu, Cộng đồng Xanh và Vận động chính sách & Mạng lưới là ba trụ cột của GreenID, phối hợp hoạt động trong ba chủ đề: Năng lượng bền vững, Quản trị nước và Không khí và Phát triển Xanh

Tầm nhìn:

GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho người dân Việt Nam và vùng Mê Công dựa vào áp dụng rộng rãi các công nghệ và phương thức sản xuất xanh, sáng tạo đồng thời đổi mới trong quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Sứ mệnh:

GreenID hoạt động nhằm đạt được những thay đổi cơ bản trong phát triển bền vững thông qua thúc đẩy xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng cường sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan.

Mục tiêu 2016 - 2020:

Mục tiêu tổng quát: GreenID là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

1. GreenID trở thành một đơn vị nghiên cứu đáng tin cậy về tác động đa chiều của nhiệt điện than và các giải pháp năng lượng bền vững thay thế.

2. GreenID phát triển phương pháp Lập kế hoạch Năng lượng địa phương (LEP) thành một mô hình kiến tạo và đẩy mạng ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững ở cấp cộng đồng.

3. GreenID thúc đẩy ưng dụng "gói phát triển xanh" bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các giải pháp nước sạch và năng lượng bền vững cho các cộng đồng ở Việt Nam.

4. GreenID hỗ trợ Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) trở thành một liên minh có uy tín về tư vấn chính sách phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam.

5. GreenID tăng cường sự tham gia của công chúng vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách, giải pháp liên quan tới năng lượng, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu