Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Chúng tôi là ai

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Trung tâm được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011.

GreenID hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam, đồng thời đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại: SDG 6, 7, 11, 12, 13, 17. GreenID nhận thấy rằng để thúc đẩy phát triển bền vững cần phải cùng lúc giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan tới các khía cạnh quản trị, xã hội và công nghệ. Với kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án ở thực địa kết hợp với ứng dụng tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới, GreenID có thể cống hiến nhiều giải pháp sáng tạo, bền vững cho các chính sách và cộng đồng địa phương.

Tầm nhìn:


GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho người dân Việt Nam và vùng Đông Nam Á dựa vào áp dụng rộng rãi các công nghệ và phương thức sản xuất xanh, sáng tạo đồng thời đổi mới trong quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Sứ mệnh:

GreenID hoạt động nhằm đạt được những thay đổi cơ bản trong phát triển bền vững thông qua thúc đẩy xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng cường sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan.

Giá trị: 

Chúng tôi tự hào: Với tinh thần tiên phong sáng tạo, hướng đến giải pháp, luôn tôn trọng bình đẳng, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ, GreenID sẽ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Hướng tiếp cận:

GreenID áp dụng hướng tiếp cận dựa vào bằng chứng thực tiễn, hướng tới giải pháp kết hợp chặt chẽ với tích cực tư vấn và góp ý chính sách để xúc tác cho những thay đổi cơ bản về tư duy và hành động vì sự phát triển bền vững.

 

Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025:

Các hoạt động chính:

1.  Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo phân tán gắn với mô hình kinh tế Xanh
2.  Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và hợp tác đa bên vì tương lai Xanh
3.  Hỗ trợ phát triển giao thông điện bền vững gắn với chuyển dịch năng lượng sạch để giảm ô nhiễm không khí bảo vệ sức khỏe cộng đồng
4.  Thanh niên ứng dụng công nghệ số trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng tái tạo

 

Đội ngũ GreenID: