Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Thúc đẩy các giá trị đồng lợi ích của năng lượng bền vững, các thực tiễn tốt về NLTT& SD NLTKHQ

Trong những năm qua, GreenID đã tiến hành nhiều phân tích sâu về hệ thống năng lượng Việt Nam ở nhiều khía cạnh khác nhau nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp năng lượng. Các khía cạnh được phân tích bao gồm sự phát triển của than và các tác động của loại năng lượng này tới môi trường, không khí và sức khỏe con người.

Tập trung vào tiềm năng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của hộ gia đình, ngành công nghiệp và chính các nhà máy điện, GreenID đã đưa những sáng kiến về năng lượng tái tạo trong nước và quốc tế áp dụng vào thực tế ở Việt Nam. Chúng tôi đã xem xét cả giải pháp tập trung và phi tập trung và lựa chọn được những giải pháp phù hợp để áp dụng. Tại cấp cộng đồng, GreenID thực hiện các giải pháp năng lượng tái tạo phi tập trung tận dụng nguồn năng lượng sẵn có tại địa phương để tạo ra các giải pháp thay thế cho các nguồn năng lượng có hại cho môi trường như than và dầu mỏ. Trong bối cảnh Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than cho sản xuất điện cho tương lai, những giải pháp xanh không chỉ giúp giảm các tác động về sức khỏe mà còn giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và thậm chí còn tạo cơ hội việc làm và mô hình tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam