Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ SẠCH

  |   Viết bởi :

Cung cấp thông tin đáng tin cậy về tác động của nhiệt điện than và ô nhiễm không khí

Giải quyết những thách thức của ô nhiễm không khí và nước đòi hỏi nỗ lực rất lớn không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nước sạch cho cộng đồng. Sự tham gia của GreenID trong quản trị nước và không khí bắt đầu với các nghiên cứu về tác động của phát triển thủy điện đến cộng đồng địa phương và môi trường. Chúng tôi đã làm việc với các nhà hoạch định chính sách giải quyết vấn đề quy hoạch tài nguyên nước nhằm giảm lũ lụt và tình trạng khan hiếm nước vào mùa khô. Ngoài ra, GreenID cũng đang tham gia vào giải quyết các thách thức quản trị quan trọng như giám sát chất lượng không khí, nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định, tương tự như cách chúng tôi vận động về vấn đề phát triển thủy điện và quy hoạch tài nguyên nước. Trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng ở các thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam, GreenID bắt đầu các hoạt động nâng cao nhận thức và tiếp cận vấn đề từ góc độ quản trị.