Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án CEPF - 2013

Tên dự án: Tăng cường quản trị tốt các đập Thủy điện trên dòng chính Mekong với sự tập trung ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Mục tiêu: Tăng cường khả năng tự chủ của người dân địa phương trong quá trình ra quyết định thông qua phát triển Mekong delta think-tank để khuyến khích sự hiểu biết về hệ thống đồng bằng của các nhà ra quyết định, các nhà lập kế hoạch, và cộng đồng. Bên cạnh đó, các tranh luận về pháp lý sẽ được tận dụng triệt để với mục đích thuyết phục mạnh mẽ  hơn và đưa ra các khuyến nghị biện chứng tới các những người ra quyết định. Trong thực tế, hiện nay đã có rất nhiều người quan tâm tới vấn đề phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên một nỗ lực chung nhằm thúc đẩy và kết nối mọi người vẫn còn thiếu.

Mục tiêu cụ thể:

  • Thu hút sự tham gia của các bên liên quan khác nhau trong nghiên cứu có sự tham gia và các hoạt động thực tiễn và thảo luận/đối thoại

  • Ủng hộ cho quản lý hệ thống đồng bằng mang tính bền vững và resilient

  • Thu hút sự tham gia của một liên minh các tổ chức phi chính phủ và bán phi chính phủ cấp địa phương, quốc gia và khu vực, để tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc vận động hiệu quả liên quan tới tính bền vững lâu dài của khu vực đồng bằng, bao gồm các vấn đề từ nội bộ khu vực và các tác động từ thượng nguồn.

Các hoạt động chính:

  •  Hình thành nhóm chuyên gia cố vấn tại địa phương, cụ thể là đồng bằng Sông Cửu Long (đóng vai trò chủ động trong việc thực hiện các hoạt động thuộc dự án) dưới sự điều phối của GreenID.

  •  Nhóm chuyên gia họp, lập kế hoạch và đưa ra các vấn đề trọng tâm để phân tích, đưa ra khuyến nghị và vận động chính sách trong những năm tiếp theo. Những vấn đề dưới đây sẽ được đưa vào quá trình lựa chọn:

  1.  Rà soát lại Quá trình Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận, trường hợp thủy điện Xayaburi (PNPCA: Procedure of Notification, Prior Consultation and Agreement)

  2.  Rà soát Quy hoạch phát triển lưu vực (Basin Development Plan - BDP)

  3.  Rà soát và đưa ra khuyến nghị cho các nghiên cứu tác động liên quan tới thủy điện trên dòng chính được thực hiện bởi Ủy ban Mekong Việt Nam.

  4.  Theo dõi quá trình PNPCA liên quan tới các thủy điện khác trên sông Mekong.

                 - Tổ chức tọa đàm 2 ngày với các bên liên quan chia sẻ các phát hiện trong rà soát PNPCA

                 - Tổ chức Hội thảo chuyên đề sinh viên đầu tiên về các vấn đề về đập trên dòng Mekong cho các sinh viên luật tại thành phố Cần Thơ.

Thời gian thực hiện: Từ 11/ 2012 tới 10/2013
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái (CEPF)