Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án GSI - 2014

Tên dự án: Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

Mục tiêu

 • Tính toán chi phí thực của điện than, bao gồm chi phí tài chính, trợ cấp chính phủ và các chi phí ngoại biên (chi phí môi trường-xã hội và phát thải khí nhà kính).

 • Tăng cường nhận thức về trợ giá nhiên liệu hóa thạch trong giới trẻ, công chúng và các nhà hoạch định chính sách.

Các hoạt động chính

 • Tập huấn tác động của than đến nước nhằm phục vụ cho việc tính toán chi phí thực của điện than;

 • Rà soát các chính sách năng lượng, mục tiêu và trợ giá hiện nay (WWF thực hiện);

 • Tính toán chi phí vốn, vận hành và tài chính của các nhà máy điện than và chi phí quy dẫn (không bao gồm các chi phí ngoại biên)

 • Tính toán chi phí ngoại biên của các tác động từ nhà máy điện than;

 • Tính toán chi phí quy dẫn bao gồm các chi phí ngoại biên

 • Phân tích các rào cản trong đầu tư sử dụng hiệu quả năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời thảo luận đưa ra các khuyến nghị phù hợp. (WWF thực hiện)

 • Phát triển chính sách liên quan đến điện than ở Việt Nam

 • Thiết kế các tài liệu nâng cao nhận thức về tác động của điện than, trợ giá nhiên liệu hóa thạch và năng lượng bền vững (Live and Learn thực hiện)

 • Tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về trợ giá nhiên liệu hóa thạch và các giải pháp năng lượng bền vững thay thế cho  các nhóm/mạng lưới xã hội dân sự và báo chí (Live and Learn thực hiện)

 • Tọa đàm về tác động của cải cách trợ giá nhiên liệu hóa thạch lên người nghèo.

 • Tổ chức một buổi tọa đàm quốc gia với các nhà hoạch định chính sách, các nhóm quan tâm và đại diện của cộng đồng.

Thời gian thực hiện: từ 04/2014 đến 07/2015
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Hỗ trợ sáng kiến toàn cầu – Viện quốc tế về phát triển bền vững