Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án IIED - 2013

Tên dự án: Tăng cường khả năng đối phó thiên tai và biến đổi khí hậu cho nhóm dễ bị tổn thương: Các mô hình năng lượng bền vững tại thành phố Quy Nhơn

Mục tiêu: Tìm hiểu về ảnh hưởng của thiên tai tới việc sử dụng năng lượng của các nhóm dễ bị tổn thương ở thành phố Quy Nhơn, cụ thể:

  • Đánh giá nhu cầu, thực trạng và việc tiếp cận nguồn năng lương của các nhóm dễ bị tổn thương như ngư dân , nhóm hộ gia đình sản xuất quy mô nhó, người nghèo.

  • Xác định các giải pháp năng lượng thay thế cho việc chuẩn bị phòng chống thiên tai.

Các hoạt động chính:

  • Rà soát các nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu và tác động của nó đến ngành năng lượng.

  • Thực hiện khảo sát tại 2 xã: Nhơn Lý, Nhơn Hải ở Quy Nhơn.

  • Tổ  chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan để chia sẻ những mô hình năng lượng bền vững.

  • Biên tập tài liệu khuyến nghị chính sách để chia sẻ với các bên liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ 5/2013 đến 10/2013

Bắt đầu


Kết thúc
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của Viện Phát triển và Môi trường quốc tế (IIED)