Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án KEPA - 2012

Tên dự án: Phân tích khung chính sách về phát triển năng lượng và chính sách phát triển của một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và phát triển nhanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Mục tiêu:

  • Phân tích các chính sách và hiện trạng phát triển của ngành năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực công nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu

  • Phân tích hiện trạng và định hướng phát triển của 7 ngành có mức tiêu thụ năng lượng lớn và có tốc độ tăng trưởng cao bao gồm thực phẩm, sản xuất gạch và gốm xứ, xi măng, hóa chất, giấy, dệt và ngành thép.

  • Xác định những lỗ hổng/ mâu thuẫn giữa chính sách và định hướng phát triển của ngành năng lượng và bẩy ngành công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng lớn và tốc độ tăng trưởng cao.

  • Xác định những giải pháp tiềm năng để khắc phục những lỗ hổng và mâu thuẫn nêu trên

Các hoạt động chính:

  • Nghiên cứu bàn giấy: Tổng  hợp thông tin thứ cấp

  • Nghiên cứu thực địa nhằm kiểm chứng những kết quả trong quá trình tổng hợp thông tin và phát triển những giải pháp tiềm năng

  • Hội thảo tham vấn các bên liên quan để thu nhận những ý kiến phản hồi và đóng góp, nêu ra những thiếu xót về các lỗ hổng và lựa chọn phương án khả thi

  • Phân tích và hoàn thiện báo cáo

  • Xây dựng bản tóm tắt chính sách

  • Tổ chức đối thoại chính sách

Thời gian thực hiện: Từ 01/6 đến 31/10/2012
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức KEPA