Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án KEPA (2013-2015)

Tên dự án: Tăng cường các bon thấp và các sáng kiến năng lượng bềnvững tại địa phương và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam và trên toàn thế giới (2013-2015).

Mục tiêu: Thúc đẩy nghiên cứu của GreenID và Kepa về biến đổi khí hậu, công lý khí hậu, thích ứng/giảm nhẹ, chia sẻ nỗ lực, tài chính khí hậu, đại diện của xã hội dân sự và các nhóm dễ bị tổn thương trong vấn đề khí hậu của quốc gia và quốc tế.

       Mục tiêu cụ thể:

  • Trao đổi thông tin và phân tích các sáng kiến địa phương và kinh nghiệm liên quan đến giảm khí nhà kính tại Việt Nam và Phần Lan

  • Chia sẻ thông tin, các sáng kiến địa phương và kiến thức liên quan đến năng lượng bền vững ở Việt Nam và chính sách liên quan ví dụ như năng lượng tái tạo.

  • Để tham gia vào một cuộc khảo sát “chia sẻ nỗ lực".

Các hoạt động chính:

  • Khảo sát các sáng kiến và hiểu biết của cộng đồng liên quan đến năng lượng bền vững tại Việt Nam.

  • Tham gia các cuộc khảo sát nhằm chia sẻ nỗ lực hợp tác với mạng tư pháp khí hậu Thái TCJ và Kepa

  • Xuất bản tài liệu giáo dục về phát triển xanh, mô hình carbon thấp ở Việt Nam

  • Tổ chức một triển lãm lưu động về năng lượng bền vững có thể được sử dụng tại Việt Nam và trên toàn cầu

  • Tiến hành đánh giá về đóng góp của các bon thấp và các sáng kiến năng lượng bền vững và các giải pháp phát triển xanh để ứng phó với biến đổi khí hậu (góp phần giảm phát thải khí nhà kính)

  • Chia sẻ và nâng cao hiểu biết và các vấn đề thực tiễn liên quan đến công lý khí hậu, các vấn đề năng lượng bền vững, cộng đồng đặc biệt là với thế hệ dân cư trẻ và phương tiện truyền thông trong các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội (tài trợ một phần bởi Kepa).

Thời gian thực hiện: Từ 6/2013 đến 12/2015

 
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức KEPA