Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án McKnight (2014-2015)

Tên dự án: Hỗ trợ sự tham gia của các bên liên quan và các giải pháp năng lượng thay thế trong kế hoạch phát triển năng lượng tại Việt Nam

Mục tiêu của dự án:

  • Củng cố mối liên hệ và hợp tác giữa Liên minh Năng lượng và các tổ chức xã hội có quan tâm và các nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng để liên kết có hiệu quả vào quá trình phát triển chính sách năng lượng.

  • Tăng cường đối thoại giữa các bên liên quan và tranh luận của công chúng về việc quản lý thiên về người tiêu dùng và các giải pháp năng lượng bền vững cũng như thay thế cho kế hoạch xây dựng các nhà máy thủy điện và nhiệt điện chạy than mới trong PDP VII.

Các hoạt động chính:

  • Phân tích độc lập các phương án thay thế đối với PDP VII.

  • Xây dựng năng lực và kết nối các nhóm cộng đồng và tổ chức xã hội (CSOs).

  • Nâng cao sự nhận thức của công chúng và truyền thông nhằm đẩy mạnh yêu cầu của quần chúng đối với cải cách.

  • Đối thoại giữa các bên liên quan về vấn đề năng lượng, thách thức và phương án thay thế PDP VII.

Thời gian thực hiện: Từ 01/2014 đến 12/2015

 
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức McKinght Foundation