Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án Oxfarm 2013

Tên dự án: Cân bằng Quy mô- Công bằng giới tính trong vấn đề phát triển thủy điện

Mục tiêu của dự án:

  • Cung cấp các công cụ thiết thực để tăng cường xem xét các quyền của phụ nữ, quan tâm tham gia vào việc ra quyết định về thủy điện
  • Để lấp khoảng trống trong xem xét toàn diện về giới trong lĩnh vực chủ đề xã hội ưu tiên cao cho phát triển bền vững tài nguyên nước Mê Kông
  • Để cung cấp các diễn đàn và các nền tảng cho phụ nữ để xem xét các công cụ và thảo luận về cách các dự án thủy điện có thể học tốt hơn từ và kết hợp các quan điểm của họ.

Các hoạt động chính:

  • Thiết lập Ban Quản lý dự án
  • Tổ chức hội thảo tham vấn và chia sẻ về giới và thủy điện
  • Tổ chức tư vấn quốc gia với các bên liên quan khác nhau
  • Bài đánh giá  và tài liệu hướng dẫn; cuộc họp tổng kết về dự thảo cuối cùng của công cụ

Thời gian thực hiện: từ 28/6/2013 đến 31/12/2013
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Oxfam Australia