Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án Oxfarm (2014-2015)

Tên dự án: Các giải pháp năng lượng thay thế để quản trị tài nguyên nước khu vực sông Mê Công

Mục tiêu: Giới thiệu các giải pháp năng lượng thay thế trong vùng Đồng bằng Mê công của Việt nam hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong lưu vực sông Mê Công, cụ thể: 

 • Xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương tại tỉnh Cà Mau để tạo điều kiện cho quá trình lập kế hoạch năng lượng địa phương và tham gia với Liên minh năng lượng ở cấp quốc gia.

 • Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) tập trung vào năng lượng tái tạo, quản lý nhu cầu và khuyến khích sự tham gia của người dân tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Các hoạt động chính theo mục tiêu:

Mục tiêu 1: Xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương tại tỉnh Cà Mau để tạo điều kiện cho quá trình lập kế hoạch năng lượng địa phương và tham gia với Liên minh năng lượng ở cấp quốc gia.

 • Đi thực địa khảo sát thu thập thông tin về địa bàn để chọn địa điểm thực hiện khảo sát.

 • Lập Nhóm Năng lượng Địa phương (LET) và xây dựng lộ trình cho quá trình lập kế hoạch năng lượng xã.

 • Hội thảo chia sẻ về lập kế hoạch Năng lượng Địa phương (LEP).

 • Tập huấn cho các đối tác địa phương về các giải pháp năng lượng bền vững.

 • Tập huấn cho các đối tác địa phương về tiến trình tiến trình thực hiện LEP và phương pháp tiếp cận có sự tham gia.

 • Tập huấn cho các đối tác địa phương về bộ câu hỏi và kỹ năng phỏng vấn.

Mục tiêu 2: Áp dụng LEP ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau.

 • Phân tích tình huống và chọn vấn đề ưu tiên.

 • Xác địn mục tiêu của kế hoạch

 • Tìm kiếm và lựa chọn các giải pháp.

 • Lập kế hoạch năng lượng.

 • Hỗ trợ thực hiện kế hoạch năng lượng.

 • Những thành công và bài học kinh nghiệm của LEP tại xã Nguyễn Phích sẽ được biên soạn thành tài liệu chia sẻ với các bên liên quan tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2015

 
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Oxfam Australia