Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu

Giới thiệu: Dự án "Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu"  nằm trong khuôn khổ dự án vùng mang tên "EmPower – Tăng cường năng lực cho phụ nữ trong việc xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu" được triển khai tại ba quốc gia ở châu Á - Bangladesh, Campuchia và Việt Nam, do UNEP chủ trì thực hiện và được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida). Tại Việt Nam, GreenID triển khai các hoạt động tăng cường năng lực về kinh doanh liên quan tới năng lượng tái tạo cho phụ nữ ở 2 tỉnh An Giang và Đắk Lắk và hỗ trợ tiếp cận tài chính để triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2021.

Mục tiêu: Tăng cường năng lực cho phụ nữ trong việc xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể, thông qua triển khai thực địa ở tỉnh An Giang và Đắk Lắk, Dự án sẽ tiến hành nghiên cứu tính khả thi và phát triển kế hoạch đào tạo cho phụ nữ và thiết lập các công cụ tài chính phù hợp để nữ doanh nhân tiếp cận nguồn vốn. Song song đó, Dự án sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch hành động cấp tỉnh dành cho các nữ doanh nhân mang tinh thần kinh doanh gắn với năng lượng tái tạo. Nhằm lan toả rộng hơn, việc triển khai thực tế sẽ được đồng tài trợ với sự tham gia của GreenID, nhằm hiện thực hóa Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh ở Việt Nam.

Các hoạt động được thực hiện từ mục tiêu chung của dự án:

 1.  Xây dựng kế hoạch hành động cho các doanh nhân nữ ứng dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất/kinh doanh.

 2. Thành lập quỹ và xây dựng chương trình tài trợ cho các nữ doanh nhân ở tỉnh An Giang và Đắk Lắk.

 3. Nghiên cứu tìm ra các mô hình khả thi để thực hiện các nội dung hoạt động của dự án tại doanh nghiệp.

 4. Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn tài chính từ quỹ dự án cho các hoạt động của doanh nghiệp.

 5. Xây dựng và thực hiện hoạt động đào tạo/huấn luyện cho phụ nữ nhằm tăng cường kỹ năng kinh doanh/ứng dụng NLTT trong hoạt động sản xuất/kinh doanh.

 6. Thực hiện các hoạt động truyền thông về lợi ích kinh tế của phụ nữ gắn với sử dụng NLTT

 7.  Hỗ trợ truyền thông/PR cho các doanh nghiệp phụ nữ về tinh thần kinh doanh gắn với NLTT.

Dự kiến ​​kết quả/đầu ra sẽ đạt được:

 1.  Kế hoạch hành động cấp tỉnh hỗ trợ các nữ doanh nhân ứng dụng NLTT trong kinh doanh của tỉnh An Giang được hoàn thành: ngày 30 tháng 6 năm 2020.

 2.  Các doanh nghiệp do nữ làm chủ được tiếp cận với nguồn quỹ tài trợ từ dự án, trước ngày 30 tháng 11 năm 2020.

 3.  Báo cáo dự toán chi tiết và kế hoạch kinh doanh (bao gồm cơ cấu tài chính, thể chế và hoạt động) cho từng mô hình được lựa chọn của tỉnh An Giang và Đắc Lắc, đến  ngày 30 tháng 11 năm 2020.

 4. Hỗ trợ sinh kế của phụ nữ gắn với NLTT (tối thiểu 2 hoạt động can thiệp), trước ngày 30 tháng 11 năm 2020.

 5. Đào tạo cho tối thiểu 50 phụ nữ, bao gồm ít nhất 3 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được phát triển kỹ năng về khởi nghiệp gắn với năng lượng tái tạo, dựa trên ý tưởng đã được đưa ra vào năm 2019: trước ngày 30 tháng 7 năm 2020.

 6. Ít nhất ba doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (tổng cộng 70 phụ nữ) tiếp cận được nguồn quỹ và ừng dụng vào doanh nghiệp (tìm nguồn cung ứng thiết bị, mua sắm, lắp đặt và vận hành): trước ngày 15 tháng 2 năm 2021.

 7. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp gắn với năng lượng tái tạo của các nữ doanh nhân: trước ngày 15 tháng 2 năm 2021.

Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2021

 

 

 
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc