Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án SE - 2014

Tên dự án: Tăng cường tiếng nói của cộng đồng ở khu vực Mê Công trong phát triển chính sách nước năng lượng

Mục đích và mục tiêu của dự án: Dự án được đề xuất là một phần trong chương trình 5 năm của GreenID (2013-2017) nhằm tìm kiếm các giải pháp để nâng cao  khả năng của người dân ở khu vực Mê Công trong việc đối phó với các thách thức gây ra bởi các hoạt động trên dòng chính sông Mê Công và các chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn bằng cách thúc đẩy tiếng nói của cộng đồng trong việc ra quyết định phát triển, và khuyến khích tiến hành đánh giá lại phương thức quản lý các hệ thống của đồng bằng (thủy văn, nông nghiệp, sinh thái, sinh kế.v.v).

Các hoạt động chính:

  • Đồng tổ chức hội thảo về đập và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại Diễn đàn nhân dân ASEAN ở Myanma vào tháng 3/2014
  • Tiến hành đánh giá và nhận xét  độc lập các chính sách hiện hành liên quan  tới năng lượng và nước tại đồng bằng sông Mekong (ví dụ như: xem xét bản quy hoạch điện, sự phát triển của các con đập trên dòng chính sông Mê Công).
  • Tổ chức tọa đàm với các bên về chính sách liên quan tới nước và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Mê Công để tăng cường tiếng nói của người dân trong quá trình lập chính sách.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2014
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Synchronicity Earth