Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án SIDA (2012 - 2016)

Tên dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

Mục tiêu: đóng góp vào sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công thông qua việc thúc đẩy chính sách năng lượng bền vững của Việt Nam, quy hoạch năng lượng địa phương, thực tiễn tốt về quản lý nhu cầu và sử dụng năng lượng bền vững, liên quan đến bảo tồn năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng bền vững, cụ thể: 

  • Xây dựng liên minh năng lượng của các chủ thể ngoài nhà nước có khả năng tham gia vào quá trình xây dựng và đối thoại chính sách và thúc đẩy để quy hoạch năng lượng bền vững và ứng dụng công nghệ mới.

  • Thúc đấy ứng dụng phương pháp lập quy hoạch năng lượng địa phương thích hợp với bối cảnh ở cấp huyện và tỉnh ở Việt Nam để khuyến khích sử dụng năng lượng bền vững và sản xuất năng lượng tái tạo tại chỗ và mang lại nhiều lợi ích khác nhau.

  • Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình quy hoạch năng lượng và phát triển chính sách năng lượng bền vững.

Thời gian thực hiện: 5 năm (2/2012 – 2016)
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA)