Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án Toyota - 2013

Tên dự án: Rút ra bài học từ quá trình xây dựng thành công sự đồng thuận về phương pháp tiếp cận quy hoạch năng lượng địa phương như một giải pháp cho sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam thông qua tọa đàm giữa các bên liên quan và khuyến nghị chính sách.

Mục đích và mục tiêu của dự án:

  • Mục đích của dự án là học tập kinh nghiệm từ quá trình xây dựng thành công sự đồng thuận về quy hoạch năng lượng địa phương (LEP) giữa chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và các nhà hoạch định ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

  • Mục tiêu của dự án là đưa ra các khuyến nghị chính sách về vấn đề này cho các nhà hoạch định (chính sách) ở Việt Nam dựa trên các bằng chứng cộng đồng thông qua các tọa đàm (giữa các bên liên quan) ở các cấp độ khác nhau.

Các hoạt động chính:

  • Phân tích những tác động của LEP, sử dụng kết quả để tạo ra các khuyến nghị chính sách dưới hình thức một bộ phim ngắn và một bản tóm tắt khuyến nghị chính sách.

  • Tổ chức các cuộc tọa đàm ở cả cấp tỉnh và cấp quốc gia để kết nối tới các bên liên quan và tạo điều kiện cho sự ra đời chương trình đối thoại trên kênh truyền hình quốc gia về LEP và sự thành công của phương pháp này.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2013 – 10/2014
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Toyota Foundation