Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án UNDP - 2012

Tên dự án: Phân tích chi phí môi trường, xã hội và những rủi ro của các đập thủy điện, với trường hợp nghiên cứu điển hình nhà máy thủy điện Sông Tranh 2.

Mục tiêu: Phân tích sâu về chi phí môi trường, xã hội và những rủi ro của đập thủy điện, với trường hợp nghiên cứu nhà máy thủy điện Song Tranh 2.

Các hoạt động chính:

  • Rà soát và phân tích các nghiên cứu và quy định liên quan về thủy điện ở Việt Nam.

  • Nhóm nghiên cứu chuẩn bị factsheet thống kê các đập thủy điện với 1 số thông tin chính (các số liệu cơ bản về đập và hồ chứa thủy điện ở Việt Nam với các thông số khả năng tích trữ, chi phí đầu tư, vi trí liên quan đến động đất tiềm tang…)

  • Nhận thức về các rủi ro gây ra từ động đất với trường hợp nghiên cứu điển hình nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

  • Thực hiện khảo sát để thu thập các thông tin sơ cấp phục vụ cho báo cáo của nghiên cứu

Thời gian thực hiện: Từ 11/2012 đến 5/2013
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của Chương trình phát triển Liên hợp quốc