Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án UNPD - 2014

Tên dự án: Khuyến nghị thay đổi chính sách ưu đãi nhằm hạn chế sự tăng trưởng điện than và khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo – Giá than, chi phí đầu tư và vận hành của các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam

Mục  tiêu chung: Cung cấp thêm các bằng chứng cho các kịch bản chính  sách tài khoá và thúc đẩy sự phát triển Năng lượng tái tạo

Các hoạt động chính

  • Phân tích xu hướng và so sánh sự khác nhau giữa giá than nội địa và giá than nhập (với các đối tượng tiêu thụ khác, xuất khẩu, nhập khẩu…)

  • Phân tích chi phí đầu tư và vận hành của các nhà máy điện than với các công nghệ khác nhau.

  • Thực hiện khảo sát về chuỗi giá trị của thị trường than bao gồm khai thác than, buôn bán than nội địa, xuất/nhập khẩu, và các đối tượng sử dụng than khác nhau ở Việt Nam. .

  • Phân tích và so sánh các chi phí và lợi ích của than và nguồn năng lượng tái tạo (đặc biệt là năng lượng mặt trời) theo các kịch bản giá khác nhau trong tương lai. (Viện Năng lượng chủ trì)

Thời gian thực hiện: Từ 05/2014 đến 11/2014
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của UNDP