Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án WWF - 2014

Tên dự án: Hỗ trợ Liên minh Năng lượng Việt Nam (VSEA) trong vận động chính sách cho Quy hoạch năng lượng thay thế của Việt Nam

Mục tiêu của dự án: Tăng cường vai trò, tầm ảnh hưởng của Liên minh Năng lượng Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam hướng tới sự phát triển năng lượng bền vững.

Các hoạt động chính:

  • Tổ chức 2 buổi tập huấn cho các thành viên Liên minh Năng lượng Việt Nam về  kinh tế và tài chính năng lượng trong thời gian từ tháng 3 tới tháng 6;

  • Thực hiện nghiên cứu phương án thay thế cho Quy hoạch  năng lượng của Việt Nam và chuẩn bị khuyến nghị chính sách trong thời gian tháng 3 tới tháng 12;

  • Tổ chức hội thảo/tọa đàm bàn tròn về năng lượng bền vững trong thời gian từ tháng 8 tới tháng 10.

Thời gian thực hiện: Từ 25/3/2014 đến 15/12/2014
Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF)