Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
Khánh thành mô hình sản xuất nông nghiệp với điện mặt trời (16/4/2021)