Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
Nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng bền vững và năng lượng tiết kiệm và hiệu quả