Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
Các mô hình năng lượng bền vững do GreenID đã thực hiện