Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Chỉ thị về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và khôi phục khoa học để ngăn chặn biến đổi khí hậu

  |   Viết bởi :

Chỉ thị của Tổng thống Joe Biden về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và khôi phục khoa học để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Trong vai trò là Tổng thống theo Hiến pháp và pháp luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đưa ra chỉ thị như sau:

Điều 1. Chính sách.

Quốc gia của chúng ta tuân thủ cam kết về trao quyền cho người lao động và cộng đồng của chúng ta; nhằm thúc đẩy bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường của chúng ta; và bảo tồn các bảo vật và di tích quốc gia của chúng ta, những nơi lưu giữ ký ức quốc gia của chúng ta. Trường hợp Chính phủ Liên bang đã không đáp ứng cam kết đó trong quá khứ, thì Chính phủ này phải thúc đẩy công lý môi trường. Khi thực hiện trách nhiệm này, Chính phủ Liên bang phải được hướng dẫn bởi nền tảng khoa học tốt nhất và được bảo vệ bởi các quy trình ra quyết định của Liên bang. Do đó, chính sách của Chính quyền tôi là lắng nghe khoa học; để cải thiện sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường của chúng ta; để đảm bảo tiếp cận với không khí sạch và nước; hạn chế tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm và thuốc trừ sâu; quy trách nhiệm cho những người gây ô nhiễm, bao gồm cả những người gây tổn hại một cách không cân xứng đến cộng đồng da màu và cộng đồng có thu nhập thấp; giảm phát thải khí nhà kính; tăng cường khả năng chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu; để khôi phục và mở rộng các kho tàng và di tích quốc gia của chúng tôi; và ưu tiên cả công bằng môi trường và tạo ra các công việc công đoàn được trả lương cao cần thiết để thực hiện các mục tiêu này.

Để đạt được mục tiêu đó, chỉ thị này chỉ đạo tất cả các cơ quan hành pháp và các cơ quan khác xem xét ngay lập tức (vào thời điểm phù hợp và nhất quán với luật hiện hành) thực hiện hành động để giải quyết việc ban hành các quy định của Liên bang và các hành động khác (của Chính phủ cũ) trong 4 năm qua gây xung đột với những các mục tiêu quốc gia, và bắt đầu ngay công việc đối phó với khủng hoảng khí hậu.

Điều 2. Đánh giá ngay các quyết sách của cơ quan nhà nước trong thời gian từ 20/01/2017 tới 20/01/2021

 (a) Người đứng đầu tất cả các cơ quan phải xem xét ngay lập tức tất cả các quy định, lệnh, văn bản hướng dẫn, chính sách hiện hành và bất kỳ hành động tương tự nào khác của cơ quan được ban hành, hoặc đã thông qua từ ngày 20 tháng 1 năm 2017 đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, có hoặc có thể không nhất quán hoặc có trở ngại đối với chính sách được nêu trong phần 1 của chỉ thị này. Đối với bất kỳ hành động thuộc các trường hợp nêu trên, người đứng đầu cơ quan xem xét việc đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các hành động của cơ quan theo trình tự và quy định pháp luật. Ngoài ra, đối với các hành động của cơ quan trong 4 loại được nêu trong các tiểu mục (i) đến (iv) của phần này, người đứng đầu cơ quan liên quan sẽ xem xét việc công bố để thông báo và nhận xét đề xuất quy tắc đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ hành động của cơ quan theo quy định pháp luật và trong khung thời gian đã chỉ định.

(i) Giảm phát thải khí Mê-tan trong lĩnh vực dầu khí: “Lĩnh vực dầu khí: Tiêu chuẩn phát thải đối với việc xem xét lại các nguồn mới, tái tạo và sửa đổi,” 85 Fed. Reg. 57398 (ngày 15 tháng 9 năm 2020), đến tháng 9 năm 2021.

(ii) Thiết lập các Tiêu chuẩn Tiết kiệm Nhiên liệu và tạo việc làm đầy tham vọng: “Chương trình quốc gia: Quy tắc về phương tiện tiết kiệm nhiên liệu với giá cả phải chăng (SAFE),” 84 Fed. Reg. 51310 (ngày 27 tháng 9 năm 2019), đến tháng 4 năm 2021; và “Quy tắc về phương tiện tiết kiệm nhiên liệu với giá cả phải chăng, an toàn hơn cho các năm mẫu ô tô chở khách và xe tải hạng nhẹ,giai đoạn 2021-2026” 85 Fed. Reg. 24174 (ngày 30 tháng 4 năm 2020), đến tháng 7 năm 2021. Khi xem xét đề xuất đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ quy định thứ hai nêu trên, cơ quan nên tham vấn ý kiến của đại diện từ các liên đoàn lao động, các Bang và ngành.

(iii) Tiêu chuẩn hiệu quả xây dựng và Công cụ tạo việc làm: “Chương trình Tiết kiệm năng lượng cho tiêu chuẩn thiết bị: Quy trình sử dụng trong tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng (phiên bản mới hoặc sửa đổi) và Quy trình kiểm tra sản phẩm hàng hóa và thiết bị thương mại / công nghiệp,” 85 Fed. Reg. 8626 (ngày 14 tháng 2 năm 2020), với các sửa đổi lớn được đề xuất vào tháng 3 năm 2021 và các sửa đổi còn lại được đề xuất vào tháng 6 năm 2021; “Chương trình Tiết kiệm năng lượng cho các tiêu chuẩn thiết bị: Thủ tục đánh giá các yếu tố Luật định để sử dụng trong các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng (mới hoặc sửa đổi)” 85 Fed. Reg. 50937 (ngày 19 tháng 8 năm 2020), với các sửa đổi chính được đề xuất vào tháng 3 năm 2021 và bất kỳ sửa đổi nào còn lại được đề xuất vào tháng 6 năm 2021; “Quyết định cuối cùng về cải thiện sử dụng năng lượng hiệu quả trong Bộ luật tiết kiệm năng lượng quốc tế (IECC) 2018,” 84 Fed. Reg. 67435 (ngày 10 tháng 12 năm 2019) đến tháng 5 năm 2021; “Quyết định cuối cùng về cải thiện sử dụng năng lượng hiệu quả trong ANSI / ASHRAE / IES Tiêu chuẩn 90.1-2016: Tiêu chuẩn năng lượng cho các tòa nhà, ngoại trừ các tòa nhà dân cư thấp,” 83 Fed. Reg. 8463 (ngày 27 tháng 2 năm 2018), đến tháng 5 năm 2021.

(iv) Bảo vệ không khí của chúng ta khỏi bị ô nhiễm độc hại: “Tiêu chuẩn khí thải quốc gia đối với các chất gây ô nhiễm không khí nguy hiểm: Đơn vị tạo hơi nước tiện ích điện bằng than và dầu — Xem xét lại việc phát hiện bổ sung và đánh giá rủi ro tồn dư và công nghệ,” 85 Fed. Reg. 31286 (ngày 22 tháng 5 năm 2020), đến tháng 8 năm 2021; “Tăng cường tính nhất quán và minh bạch trong việc xem xét lợi ích và chi phí trong quy trình ra quy tắc của Đạo luật không khí sạch,” 85 Fed. Reg. 84130 (ngày 23 tháng 12 năm 2020), càng sớm càng tốt; “Tăng cường tính minh bạch của các thông tin khoa học có tính ảnh hướng và các hành động điều tiết quan trọng” 86 Fed. Reg. 469 (ngày 6 tháng 1 năm 2021), càng sớm càng tốt.

(b) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra chỉ thị này, thủ trưởng các cơ quan phải trình Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) một danh sách sơ bộ về bất kỳ hành động nào đang được xem xét theo mục (2) (a) của điều này, việc này phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 và sẽ được OMB xem xét. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ra chỉ thị này, thủ trưởng các cơ quan sẽ trình lên Giám đốc OMB danh sách cập nhật về bất kỳ hành động nào đang được xem xét theo mục (2) (a) của lệnh này, việc này phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, và điều đó sẽ được OMB xem xét. Vào thời điểm trình Giám đốc OMB, thủ trưởng các cơ quan cũng phải gửi từng danh sách cho Cố vấn khí hậu quốc gia. Ngoài ra, đồng thời, người đứng đầu các cơ quan phải gửi cho Cố vấn Khí hậu Quốc gia danh sách các hành động bổ sung đang được xem xét theo mục (2) (a) của chỉ thị này mà không được OMB xem xét.

(c) Người đứng đầu các cơ quan xem xét liệu có thực hiện bất kỳ hành động bổ sung nào của cơ quan để thực thi đầy đủ chính sách nêu trong phần 1 của chỉ thị này hay không theo quy định pháp luật và thời điểm thích hợp. Đối với Quản lý viên của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, các hành động cụ thể sau đây cần được xem xét:

(i) đề xuất các quy định mới nhằm thiết lập các tiêu chuẩn toàn diện về hiệu suất và hướng dẫn phát thải đối với khí mêtan và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phát thải từ các hoạt động hiện có trong lĩnh vực dầu khí, bao gồm cả việc thăm dò và sản xuất, truyền tải, chế biến và lưu trữ vào tháng 9 năm 2021; và

(ii) đề xuất Kế hoạch thực hiện của  Liên bang phù hợp với cơ quan bảo vệ môi trường đối với nội dung “Các phát hiện về việc không đệ trình các bản sửa đổi kế hoạch thực hiện cấp tiểu bang để đáp ứng với Hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát ngành dầu khí năm 2016 cho Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia năm 2008 (NAAQS) của Cơ quan Bảo vệ Môi trường và cho các Quốc gia trong Khu vực Vận tải Ôzôn, ”85 Fed. Reg. 72963 (ngày 16 tháng 11 năm 2020), cho California, Connecticut, New York, Pennsylvania và Texas vào tháng 1 năm 2022.

(d) Tổng chưởng lý có thể, khi thích hợp và nhất quán với luật hiện hành, cung cấp thông báo về chỉ thị này và bất kỳ hành động nào được thực hiện theo mục 2 (a) của lệnh này cho bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với các vụ kiện đang chờ xử lý liên quan đến các hành động của cơ quan được xác định theo đến mục (2) (a) của lệnh này, và có thể, theo quyết định của mình, yêu cầu tòa án tạm dừng, hoặc tìm kiếm biện pháp giải quyết thích hợp khác phù hợp với lệnh này, cho đến khi hoàn thành các quy trình được mô tả trong lệnh này .

(e) Để thực hiện các hành động được hướng dẫn trong phần này, người đứng đầu các cơ quan phải tham vấn ý kiến đóng góp từ công chúng và các bên liên quan, bao gồm các quan chức địa phương, Bộ lạc và lãnh thổ của Bang, các nhà khoa học, liên đoàn lao động, những người ủng hộ môi trường và các tổ chức công bằng môi trường.

Điều 3. Khôi phục các di tích Quốc gia

(a) Bộ trưởng Nội vụ, nếu thích hợp và nhất quán với luật hiện hành, bao gồm Đạo luật Cổ vật, 54 U.S.C. 320301 và với sự tham vấn của Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại, Chủ tịch Hội đồng Chất lượng Môi trường và các chính quyền Bộ lạc, sẽ tiến hành xem xét các ranh giới và điều kiện di tích được thiết lập bởi Tuyên bố 9681 của Ngày 4 tháng 12 năm 2017 (Tu bổ Di tích Quốc gia Đôi tai); Tuyên bố 9682 ngày 4 tháng 12 năm 2017 (Sửa đổi Grand Staircase-Escalante National Monument); và Tuyên bố 10049 ngày 5 tháng 6 năm 2020 (Sửa đổi Di tích Quốc gia Biển Đông Bắc và Seamounts), để xác định xem việc khôi phục các ranh giới và điều kiện của di tích đã có từ ngày 20 tháng 1 năm 2017 có phù hợp hay không.

(b) Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ra lệnh này, Bộ trưởng Nội vụ sẽ đệ trình một báo cáo lên Tổng thống tóm tắt những phát hiện của việc xem xét đã được tiến hành theo tiểu mục (a) điều này, trong đó sẽ bao gồm các khuyến nghị cho Tổng thống hoặc các hành động khác phù hợp với luật pháp vì Bộ trưởng có thể cho là thích hợp và có thẩm quyền để thực hiện chính sách nêu trong phần 1 của lệnh này.

(c) Tổng chưởng lý có thể, khi thích hợp và nhất quán với luật hiện hành, cung cấp thông báo về lệnh này cho bất kỳ tòa án nào có quyền tài phán về các vụ kiện tụng đang chờ xử lý liên quan đến Grand Staircase-Escalante, Bears Ears, và Đông Bắc Canyons và Seamounts Marine National Monument, và theo quyết định của mình, có thể yêu cầu tòa án tiếp tục tranh tụng hoặc trì hoãn việc kiện tụng thêm, hoặc tìm kiếm biện pháp giải quyết thích hợp khác phù hợp với lệnh này, trong khi chờ hoàn thành các hành động được mô tả trong tiểu mục (a) của phần này.

Điều 4. Liên quan tới thềm lục địa Bắc Cực

(a) Đối với những khiếm khuyết pháp lý được cho là cơ bản của chương trình, bao gồm cả sự không phù hợp của việc rà soát môi trường theo yêu cầu của Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ, nếu thích hợp và phù hợp với luật hiện hành, đưa ra lệnh đình chỉ tạm thời đối với tất cả các hoạt động của Chính phủ Liên bang liên quan đến việc thực hiện Chương trình cho thuê dầu khí đồng bằng duyên hải, được xác lập theo Biên bản Quyết định ký ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực. Thư ký sẽ xem xét chương trình và, khi thích hợp và nhất quán với luật hiện hành, tiến hành một phân tích mới, toàn diện về các tác động môi trường tiềm ẩn của chương trình dầu khí.

(b) Trong Chỉ thị số 13754 ngày 9 tháng 12 năm 2016 (Khả năng chống chịu với khí hậu Biển Bắc Bering), và trong Bản ghi nhớ của Tổng thống ngày 20 tháng 12 năm 2016 (Rút một số phần của thềm lục địa ngoài Bắc Cực của Hoa Kỳ khỏi hoạt động cho thuê khoáng sản), Tổng thống Obama rút các khu vực ở vùng biển Bắc Cực và biển Bering khỏi hoạt động khoan dầu khí và thành lập Khu vực thích ứng với khí hậu Biển Bắc Bering. Sau đó, lệnh này đã bị thu hồi và bản ghi nhớ đã được sửa đổi trong Sắc lệnh hành pháp 13795 ngày 28 tháng 4 năm 2017 (Thực hiện Chiến lược Năng lượng Ngoài khơi Nước Mỹ trên hết). Căn cứ vào mục 12 (a) của Đạo luật Đất đai ngoài thềm lục địa, 43 U.S.C. 1341 (a), Lệnh hành pháp 13754 và Biên bản ghi nhớ của Tổng thống ngày 20 tháng 12 năm 2016, theo đây được khôi phục ở dạng ban đầu, do đó khôi phục việc rút vốn ban đầu của một số khu vực ngoài khơi ở vùng biển Bắc Cực và Biển Bering khỏi hoạt động khoan dầu khí.

(c) Tổng chưởng lý có thể, khi thích hợp và nhất quán với luật hiện hành, cung cấp thông báo về lệnh này cho bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền về các vụ kiện đang chờ xử lý liên quan đến Chương trình cho thuê Dầu khí thuộc Đồng bằng ven biển tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực và các chương trình liên quan khác, và có thể, theo quyết định của mình, yêu cầu tòa án tiếp tục tranh tụng hoặc trì hoãn việc kiện tụng thêm, hoặc tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ thích hợp khác phù hợp với lệnh này, trong khi chờ hoàn thành các hành động được mô tả trong tiểu mục (a) của phần này.

Điều 5. Kiểm toán cho lợi ích của việc giảm biển đổi khí hậu

(a) Điều cần thiết là các cơ quan phải nắm bắt được toàn bộ chi phí phát thải khí nhà kính càng chính xác càng tốt, bao gồm cả việc tính đến các thiệt hại toàn cầu. Làm như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định đúng đắn, nhận ra phạm vi ảnh hưởng của khí hậu và hỗ trợ vai trò lãnh đạo quốc tế của Hoa Kỳ về các vấn đề khí hậu. “Chi phí xã hội của cacbon” (SCC), “chi phí xã hội của oxit nitơ” (SCN) và “chi phí xã hội của khí mêtan” (SCM) là những ước tính về thiệt hại có thể kiểm đếm liên quan đến sự gia tăng phát thải khí nhà kính. Chúng bao gồm những thay đổi về năng suất nông nghiệp ròng, sức khỏe con người, thiệt hại tài sản do nguy cơ lũ lụt gia tăng và giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái. Chi phí xã hội chính xác là điều cần thiết để các cơ quan xác định chính xác lợi ích xã hội của việc giảm phát thải khí nhà kính khi tiến hành phân tích chi phí - lợi ích của các quy định và các hành động khác.

(b) Theo đây, đã thành lập Nhóm làm việc liên ngành về Chi phí xã hội của khí nhà kính (“Nhóm làm việc”). Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, Giám đốc OMB và Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ là Đồng Chủ tịch của Nhóm Công tác.

(i) Tư cách thành viên: Nhóm Công tác cũng sẽ bao gồm các cán bộ khác sau đây, hoặc những người được chỉ định của họ: Bộ trưởng Ngân khố; Bộ trưởng Nội vụ; Bộ trưởng Nông nghiệp; Bộ trưởng Thương mại; Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh; Bộ trưởng Giao thông vận tải; Bộ trưởng Năng lượng; Chủ tịch Hội đồng Chất lượng Môi trường; Quản lý của Cơ quan Bảo vệ Môi trường; Trợ lý Tổng thống và Cố vấn Khí hậu Quốc gia; và là Trợ lý của Tổng thống về Chính sách Kinh tế và Giám đốc của Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

(ii) Sứ mệnh và Công việc: Nhóm Công tác, khi thích hợp và nhất quán với luật hiện hành được phép:

(A) công bố SCC, SCN và SCM tạm thời trong vòng 30 ngày kể từ ngày có chỉ thị này, các cơ quan này sẽ sử dụng khi kiếm tiền từ giá trị của những thay đổi về phát thải khí nhà kính do các quy định và các hành động của cơ quan liên quan khác cho đến khi giá trị cuối cùng được công bố;

(B) xuất bản SCC, SCN và SCM chính thức không muộn hơn tháng 1 năm 2022;

(C) đưa ra các khuyến nghị cho Tổng thống, không muộn hơn ngày 1 tháng 9 năm 2021, liên quan đến các lĩnh vực ra quyết định, lập ngân sách và mua sắm của Chính phủ Liên bang tại nơi áp dụng SCC, SCN và SCM;

(D) đưa ra các khuyến nghị, không muộn hơn ngày 1 tháng 6 năm 2022, về quy trình xem xét và cập nhật SCC, SCN và SCM nếu thích hợp để đảm bảo rằng các chi phí này dựa trên nền tảng kinh tế và khoa học tốt nhất hiện có; và

(E) đưa ra các khuyến nghị, sẽ được công bố với SCC, SCN và SCM cuối cùng theo điểm (A) nếu khả thi và bắt buộc không muộn hơn ngày 1 tháng 6 năm 2022 trong bất kỳ trường hợp nào, để sửa đổi các phương pháp tính toán SCC, SCN và SCM, trong phạm vi mà các phương pháp luận hiện tại không tính đến rủi ro khí hậu, công bằng môi trường và công bằng giữa các thế hệ một cách đầy đủ.

(iii) Phương pháp luận: Khi thực hiện các hoạt động của mình, Nhóm công tác sẽ xem xét các khuyến nghị của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia như được báo cáo trong Đánh giá thiệt hại do khí hậu: Cập nhật ước tính chi phí xã hội của carbon Dioxide (2017) và các tài liệu khoa học thích hợp khác; tham vấn ý kiến công chúng; tham gia với công chúng và các bên liên quan; tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia đạo đức; và đảm bảo rằng SCC, SCN và SCM phản ánh lợi ích của các thế hệ tương lai trong việc tránh các mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra.

Điều 6. Thu hồi Giấy phép tháng 3 năm 2019 cho Đường ống Keystone XL

(a) Vào ngày 29 tháng 3 năm 2019, Tổng thống đã cấp cho TransCanada Keystone Pipeline, LP giấy phép của Tổng thống (“Giấy phép”) để xây dựng, kết nối, vận hành và duy trì các cơ sở đường ống tại biên giới quốc tế của Hoa Kỳ và Canada ( “Đường ống Keystone XL”), tùy thuộc vào các điều kiện rõ ràng và khả năng bị thu hồi theo quyết định riêng của Tổng thống. Giấy phép theo đây bị thu hồi theo Điều 1 (1) của Giấy phép.

(b) Vào năm 2015, sau khi xem xét toàn diện, Bộ Ngoại giao và Tổng thống đã xác định rằng việc phê duyệt đường ống Keystone XL được đề xuất sẽ không phục vụ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Phân tích đó, ngoài việc kết luận rằng tầm quan trọng của đường ống được đề xuất đối với an ninh năng lượng và nền kinh tế của chúng ta là hạn chế, còn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải ưu tiên phát triển nền kinh tế năng lượng sạch, từ đó sẽ tạo ra nhiều việc làm tốt. Phân tích kết luận thêm rằng việc phê duyệt đường ống được đề xuất sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo khí hậu của Hoa Kỳ bằng cách làm giảm uy tín và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong việc thúc giục các nước khác thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu.

(c) Biến đổi khí hậu đã có tác động ngày càng lớn đến nền kinh tế Hoa Kỳ, với chi phí liên quan đến khí hậu ngày càng tăng trong 4 năm qua. Các hiện tượng thời tiết cực đoan và các tác động khác liên quan đến khí hậu đã gây tổn hại đến sức khỏe, an toàn và an ninh của người dân Hoa Kỳ, đồng thời làm tăng tính cấp thiết đối với việc chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Thế giới phải được đưa vào một con đường khí hậu bền vững để bảo vệ người Mỹ và nền kinh tế trong nước khỏi những tác động có hại của khí hậu, và tạo ra công việc được trả lương cao như một phần của giải pháp khí hậu.

(d) Đường ống Keystone XL đi ngược lại với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu. Cuộc khủng hoảng đó phải được giải quyết bằng hành động trên quy mô và tốc độ tương xứng với nhu cầu, tránh đặt thế giới vào quỹ đạo khí hậu nguy hiểm, có khả năng xảy ra thảm họa. Tại quê nhà, chúng tôi sẽ chống lại cuộc khủng hoảng bằng một kế hoạch đầy tham vọng nhằm khôi phục và cải thiện tình hình để vừa giảm lượng khí thải độc hại, vừa tạo ra những công việc tốt của ngành năng lượng sạch. Các nỗ lực trong nước của chúng tôi phải đi đôi với sự can dự ngoại giao của Hoa Kỳ. Bởi vì hầu hết các phát thải khí nhà kính bắt nguồn từ bên ngoài biên giới của chúng ta, nên sự tham gia như vậy là cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Hoa Kỳ phải có vị trí để thực hiện vai trò lãnh đạo vấn đề khí hậu một cách mạnh mẽ để đạt được sự gia tăng đáng kể trong hành động khí hậu toàn cầu và đưa thế giới vào con đường khí hậu bền vững. Để giấy phép đường ống Keystone XL được áp dụng sẽ không phù hợp với các yêu cầu về kinh tế và khí hậu của Chính quyền tôi.

Điều 7. Các lệnh thu hồi khác

(a) Lệnh hành pháp 13766 ngày 24 tháng 1 năm 2017 (Khẩn trương các đánh giá và phê duyệt về môi trường đối với các dự án cơ sở hạ tầng có mức độ ưu tiên cao), Lệnh hành pháp 13778 ngày 28 tháng 2 năm 2017 (Khôi phục Nhà nước pháp quyền, Chủ nghĩa Liên bang và Tăng trưởng Kinh tế bằng cách Xem xét “Vùng biển Hoa Kỳ ”), Lệnh hành pháp 13783 ngày 28 tháng 3 năm 2017 (Thúc đẩy độc lập năng lượng và tăng trưởng kinh tế), Lệnh hành pháp 13792 ngày 26 tháng 4 năm 2017 (Xem xét các chỉ định theo Đạo luật cổ vật), Lệnh hành pháp 13795 ngày 28 tháng 4 năm 2017 (Thực hiện Chiến lược năng lượng ngoài khơi đầu tiên của Hoa Kỳ), Lệnh hành pháp số 13868 ngày 10 tháng 4 năm 2019 (Thúc đẩy cơ sở hạ tầng năng lượng và tăng trưởng kinh tế), và Lệnh điều hành số 13927 ngày 4 tháng 6 năm 2020 (Đẩy nhanh phục hồi kinh tế quốc gia khỏi tình trạng khẩn cấp COVID-19 - Xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các hoạt động khác), theo đây sẽ bị thu hồi. Lệnh Hành pháp 13834 ngày 17 tháng 5 năm 2018 (Hoạt động liên bang hiệu quả), theo đây bị thu hồi ngoại trừ các mục 6, 7 và 11.

(b) Lệnh Điều hành 13807 ngày 15 tháng 8 năm 2017 (Thiết lập Kỷ luật và Trách nhiệm trong Quy trình Cấp phép và Đánh giá Môi trường cho các Dự án Cơ sở hạ tầng), theo đây bị thu hồi. Giám đốc OMB và Chủ tịch Hội đồng Chất lượng Môi trường sẽ cùng xem xét liệu có nên đưa ra lệnh thay thế hay không.

(c) Lệnh Hành pháp số 13920 ngày 1 tháng 5 năm 2020 (Bảo đảm Hệ thống Điện Bulk của Hoa Kỳ), theo đây bị đình chỉ trong 90 ngày. Bộ trưởng Năng lượng và Giám đốc OMB sẽ cùng xem xét liệu có nên đưa ra lệnh thay thế hay không.

(d) Bản ghi nhớ của Tổng thống ngày 12 tháng 4 năm 2018 (Thúc đẩy các chính sách và thủ tục sản xuất trong nước và tạo việc làm liên quan đến việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng không khí), Bản ghi nhớ của Tổng thống ngày 19 tháng 10 năm 2018 (Thúc đẩy việc cung cấp và cung cấp nước đáng tin cậy ở miền Tây ), và Bản ghi nhớ của Tổng thống ngày 19 tháng 2 năm 2020 (Phát triển và Cung cấp thêm Nguồn cung cấp Nước ở California), theo đây bị thu hồi.

(e) Hội đồng Chất lượng Môi trường sẽ hủy bỏ dự thảo hướng dẫn có tên “Dự thảo Hướng dẫn Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia về Xem xét Phát thải Khí Nhà kính,” 84 Fed. Reg. 30097 (ngày 26 tháng 6 năm 2019). Hội đồng, khi thích hợp và nhất quán với luật hiện hành, sẽ xem xét, sửa đổi và cập nhật hướng dẫn cuối cùng của mình có tựa đề, “Hướng dẫn chính thức cho các Bộ và Cơ quan Liên bang về việc xem xét phát thải khí nhà kính và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong việc đánh giá đạo luật chính sách môi trường quốc gia, 81 Fed. Reg. 51866 (ngày 5 tháng 8 năm 2016).

(f) Giám đốc OMB và những người đứng đầu các cơ quan phải nhanh chóng thực hiện các bước để hủy bỏ mọi lệnh, quy tắc, quy định, hướng dẫn, hoặc chính sách hoặc các phần của chúng, bao gồm, nếu cần, bằng cách đề xuất hủy bỏ thông qua quy tắc thông báo và bình luận , thực hiện hoặc thực thi các Lệnh hành pháp, Bản ghi nhớ của Tổng thống và dự thảo hướng dẫn được nêu trong phần này, sao cho phù hợp và nhất quán với luật hiện hành.

Điều 8. Quy định chung

(a) Không có điều gì trong chỉ thị này được hiểu là làm suy giảm hoặc ảnh hưởng đến:

(i) quyền hạn theo luật định cho một bộ phận hoặc cơ quan điều hành, hoặc người đứng đầu bộ phận đó; hoặc là

(ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) Lệnh này sẽ được thực hiện theo cách phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào sự sẵn có của các điều khoản.

(c) Lệnh này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích (về cơ bản hoặc theo thủ tục, có thể thi hành theo luật pháp hoặc lẽ công bằng) đối với bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các sở, cơ quan hoặc tổ chức, các cán bộ, nhân viên của Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ người nào khác.

JOSEPH R. BIDEN JR.

Theo Whitehouse.gov