Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN VỀ NĂNG LƯỢNG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  |   Viết bởi : GreenID

Trong khuôn khổ Diễn đàn ĐBSCL 2021 với chủ đề “Phát huy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương” vào tháng 11/2021, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức kêu gọi đề xuất sáng kiến về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (Diễn đàn ĐBSCL) được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức luân phiên tại các tỉnh ĐBSCL từ năm 2019 với mục tiêu chung là xây dựng một Diễn đàn thường niên của các Liên hiệp Hội địa phương, các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống, các chuyên gia và các bên liên quan để chia sẻ, giới thiệu, cập nhật chiến lược, đề án quy hoạch, chương trình, dự án và chính sách về phát triển bền vững ĐBSCL; đồng thời tìm kiếm và kết nối các sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triền bền vững ĐBSCL. 


Trong khuôn khổ Diễn đàn ĐBSCL 2021 với chủ đề “Phát huy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương” vào tháng 11/2021, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức kêu gọi đề xuất sáng kiến về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.


1.    Đối tượng tham gia: 
- 13 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh ĐBSCL và các tổ chức thành viên và trực thuộc.
- Các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng có tư cách pháp nhân tại 13 tỉnh ĐBSCL.

2.    Nội dung/lĩnh vực: Các sáng kiến, chương trình, dự án về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển phát triển bền vững ĐBSCL.

3. Loại hình sáng kiến khuyến khích (nhưng không giới hạn)
-    Truyền thông/phổ biến kiến thức và đào tạo nâng cao nhận thức.
-    Kể câu chuyện cộng đồng dưới hình thức sáng tạo (ví dụ như: làm phim, chụp ảnh...).
-    Nghiên cứu, khảo sát ý kiến của cộng đồng về phát triển năng lượng.
-    Triển lãm tranh ảnh.
-    Cuộc thi.
-    Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển năng lượng bền vững tại địa phương.
-    Mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo hoặc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Lưu ý hoạt động ứng dụng mô hình cần đi kèm các hoạt động truyền thông về lợi ích và thúc đẩy nhân rộng mô hình)

3.    Địa bàn triển khai dự án: tại 13 tỉnh ĐBSCL.

4.    Số lượng sáng kiến lựa chọn: Tối đa 13 sáng kiến tại 13 tỉnh ĐBSCL.

5.    Giá trị kinh phí dành cho mỗi chương trình, dự án, sáng kiến: tối đa 60.000.000VNĐ.

6.    Thời hạn tham gia cuộc thi: 
-    Thời gian nộp đề xuất: từ 15/9/2021 đến 15/10/2021 (Lưu ý: Ban tổ chức dự kiến tổ chức buổi giải đáp thắc mắc của các đơn vị quan tâm nộp đề xuất vào 24/9/2021. Đơn vị quan tâm tham gia vui lòng liên hệ với BTC để nhận thông tin chi tiết).
-    Thông báo các sáng kiến, chương trình, dự án được lựa chọn: 25/10/2021.
-    Thời gian trao giải: tại Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững ĐBSCL 2021 (dự kiến ngày 4/11/2021).
-    Thời gian thực hiện sáng kiến, chương trình, dự án: từ tháng 1 năm 2022 tới tháng 12 năm 2022.

7.    Hồ sơ tham gia:
-    Đề xuất sáng kiến, chương trình, dự án (Mẫu kèm theo).
-    Ngân sách chương trình, dự án (dưới dạng excel).

8.    Địa chỉ nộp hồ sơ: MekongForum.vusta@gmail.com.

9.     Liên hệ: 
Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ban Hợp tác Quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam. Email: huyenthanhvusta@gmail.com. ĐT. 0984744798