Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Hội nghị Đánh giá tình hình tổ chức và Hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam giai đoạn 2015-2018

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Là một trong khoảng gần 50 tổ chức thường xuyên vận động được nguồn viện trợ nước ngoài, vận hành theo mô hình tổ chức phi lợi nhuận, GreenID Vietnam đã được xướng tên, tôn vinh bởi sự nhân rộng hiệu quả các dự án về chủ đề năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu trong suốt quá trình hoạt động tích cực vừa qua.

Ngày 30/11/2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị để các tổ chức Khoa học & Công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, nhìn lại hành trình hoạt động các tổ chức trong 03 năm vừa qua, đồng thời gợi mở định hướng phát triển sau 2018 vì tương lai hợp tác và phát triển.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm 482 tổ chức, song chỉ có khoảng gần 50 tổ chức thường xuyên vận động được các nguồn viện trợ nước ngoài, bao gồm cả viện trợ phi chính phủ và viện trợ ODA. Trung bình hàng năm các tổ chức này huy động được khoảng 80-90 dự án với tổng số vốn 10-20 triệu USD. Với số vốn đó,các tổ chức đã triển khai được 301 mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng, 158 mô hình ứng phó có sự tham gia của người dân, xây dựng 53 mô hình bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên nước, 413 hoạt động bảo tồn động vật, 151 hoạt động bảo tồn thực vật, xây dựng và vận hành 40 mô hình bảo tồn đa dạng sinh học, 32 chiến dịch truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học, 53 mô hình về năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió...). Ngoài ra, các tổ chức trực thuộc LHH Việt Nam cũng tham gia góp ý với 63 lượt dự thảo luật, 64 lượt dự thảo Nghị định và 128 lượt dự thảo thông tư và đề xuất nhiều sáng kiến chính sách để các cơ quan quản lý xem xét.

Toàn cảnh hội nghị

Bà Ngụy Thị Khanh phát biểu

Là một trong khoảng gần 50 tổ chức thường xuyên vận động được nguồn viện trợ nước ngoài, vận hành theo mô hình tổ chức phi lợi nhuận, GreenID Vietnam đã được xướng tên, tôn vinh bởi sự nhân rộng hiệu quả các dự án về chủ đề năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu trong suốt quá trình hoạt động tích cực vừa qua. Có mặt tại hội nghị, bà Ngụy Thị Khanh - giám đốc điều hành GreenID đã có cơ hội chia sẻ với các tổ chức khác cùng liên hiệp những kết quả tốt, những thành công nhất định của tổ chức trên con đường thúc đẩy phát triển Năng lượng sạch, Triệu ngôi nhà Xanh của Việt Nam.

Nhận bằng khen cho tổ chức KH&CN có thành tích xuất sắc năm 2018, GreenID càng tin tưởng vào con đường "năng lượng bền vững" GreenID đang chọn lựa theo đuổi, vào sự chung tay của đội ngũ tri thức hội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

Bà Ngụy Thị Khanh cùng đại diện các tổ chức nhận bằng khen