Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Kêu gọi đề xuất nghiên cứu nhỏ “An ninh Nguồn nước và Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam”

  |   Viết bởi : VRN

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) là một diễn đàn mở với các thành viên quan tâm tới vấn đề bảo vệ sông ngòi, các cộng đồng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên từ sông ngòi và sử dụng tài nguyên nước bền vững ở Việt Nam.VRN hoạt động nhằm bảo vệ cộng đồng và các hệ sinh thái phụ thuộc vào sông. Hoạt động của VRN bao gồm chia sẻ thông tin, tiến hành nghiên cứu tác động xã hội và môi trường do các dự án phát triển thực hiện và tiến hành vận động chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam và khu vực Mê Kông. Hiện Tổ chức Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD) là tổ chức điều phối các hoạt động của VRN, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một thành viên của VRN

Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nguồn nước, là chủ đề nóng đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều cho thấy tình trạng xây dựng thủy điện, xây dựng các nhà máy nhiệt than với các khu công nghiệp phụ trợ và xả thải ra môi trường đã dẫn đến thu hẹp diện tích các hệ sinh thái tự nhiên, suy giảm đa dạng sinh học. Tuy nhiên, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường nhìn chung cho tới nay cũng vẫn chưa có được giải pháp triệt để; Đặc biệt là với vấn đề ô nhiễm do phát triển nhiệt than gây ra, bao gồm từ giải pháp xử lý tro xỉ, khói bụi cho đến ảnh hưởng quyền lợi sinh kế và sức khoẻ của con người.

Để tham gia và lan truyền định hướng phát triển của  Nhà Nước Việt Nam “Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” ( Nghị Quyết số 55-NQ/TW về Phát triển Năng lượng Việt Nam Định hướng đến 2045), Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) kêu gọi các đề xuất nghiên cứu về  những vấn đề nêu trên  và tác động nhằm nâng cao nhận thức về thực trạng môi trường đang xảy ra trên các lưu vực sông, làm cơ sở thúc đẩy cho một ngành năng lượng phát triển bền vững ở Việt Nam.

Đối tượng tham gia: các tổ chức, cá nhân quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ môi trường, và phát triển bền vững, bảo đảm hài hoà các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Tiêu chí lựa chọn đề xuất:

Các đề xuất nghiên cứu cần làm rõ các yêu cầu như sau:

  • Kinh phí đề xuất không bao gồm chi phí-tham quan hay hỗ trợ chi phí vận hành nhóm/ tổ chức xã hội.
  • Đề xuất cần đưa ra được các vấn đề cần được giải quyết để đóng góp cho việc phát triển năng lương bền vững “thuận thiên” nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo sinh kế của địa phương.
  • Vai trò của những người tham gia nghiên cứu cần rõ ràng.

Đề xuất nên bao gồm những yếu tố sau: Đặt vấn đề/ địa điểm/ mục đích/mục tiêu/phương pháp /kế hoạch thực hiện theo khung thời gian và các kết quả mong đợi. Chúng tôi khuyến khích các đề suất có dự kiến về rủi ro và biện pháp giảm thiểu có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.

Thời hạn nộp đề xuất nghiên cứu: ngày 30 tháng 5 năm 2020

Ngân sách: Mỗi đề suất nghiên cứu nhận tài trợ tối đa đến 40,000,000đồng
(VRN hỗ trợ 05 (năm) đề xuất có chất lượng).

Thời gian thực hiện nghiên cứu: tối đa 03 tháng từ tháng 7-9/2020

Quá trình tuyển chọn:

Các đối tượng phù hợp gửi đề xuất nghiên cứu về cho văn phòng VRN qua email: rivervietnam@gmail.com, nội dung ghi rõ: VRN_ Đề xuất thực hiện nghiên cứu nhỏ_ Vì Nước 2020

Các ý tưởng được chọn chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ và thông báo.

Tiêu chí chấm điểm đề xuất nghiên cứu

Khung điểm chấm đề suất: 100 điểm

Các tiêu chí như sau:

  1. Ý tưởng nghiên cứu bao gồm cả đối tượng và câu hỏi nghiên cứu (30)
  2.  Hoạt động và phương pháp thực hiện để giải đáp được câu hỏi nghiên cứu (40)
  3. Tổ chức thực hiện (thành phần tham gia, vai trò) (10)
  4. Dự toán kinh phí thực hiện (20)