Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tăng cường các giải pháp tuyên truyền phát triển năng lượng bền vững

  |   Viết bởi : Trúc Linh

Chiều ngày 18/12/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường các giải pháp tuyên truyền phát triển năng lượng: Tiếp cận từ góc nhìn sức khỏe - môi trường” tại thành phố Cần Thơ.

Chủ trì Hội thảo đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Ngụy Thị Khanh, Giám đốc GreenID, đồng chí Phạm Xuân Hòe, Ngân hàng Nhà nước cùng Trường Đại học Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước, Ban Tuyên giáo các tỉnh miền Trung, miền Nam và các sở, ban, ngành thành phố Cần Thơ.


Tại hội thảo, các diễn giả đi sâu phân tích, cập nhật những bước tiến về chuyển dịch năng lượng trên thế giới và Việt Nam; thực hiện phát triển năng lượng từ góc nhìn môi trường, sức khỏe; quy hoạch phát triển Điện VIII thông minh vì sức khỏe cộng đồng xem xét cơ hội của năng lượng tái tạo cho chất lượng không khí và sức khỏe con người; phát triển năng lượng - Từ góc nhìn môi trường - xã hội; tổng quan về Bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam và trên toàn cầu; mối nguy hại các bệnh dịch do ảnh hưởng từ sử dụng động vật hoang dã; đồng thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất của ban tuyên giáo các tỉnh về tuyên tuyền sử dụng Năng lượng tái tạo, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí; công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã.

Bên cạnh đó, Hội thảo đã nêu lên những giải pháp chủ yếu phát triển năng lượng bền vững: Phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tín hiệu quả, tin cậy và bền vững; Phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Cơ cấu các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả; Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực, nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng; Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng; Đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực, chủ động xây dựng các đối tác chiến lược để thực hiện mục tiêu nhập khẩu năng lượng trong dài hạn và đầu tư tài nguyên năng lượng ở nước ngoài; Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng.


Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội thảo cung cấp thông tin về an ninh năng lượng, bảo vệ động vật hoang dã, đảm bảo phát triển bền vững đất nước, đảm bảo sức khỏe con người; đề nghị cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, cơ quan truyền thông tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 55-NQ/TW, Chỉ thị số 29/CT-TTg; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng hướng đến việc phát triển năng lượng bền vững…

TRÚC LINH

Theo Tuyên giáo An Giang