Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kỳ dự án

  |   Viết bởi :

8:30 AM

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

(Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kỳ dự án)

I. Giới thiệu:

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID có sứ mệnh hoạt động để đạt được những thay đổi cơ bản trong việc phát triển bền vững thông qua thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên và quá trình ra quyết định có sự tham gia.

Trong thời gian từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, GreenID phối hợp cùng các đối tác địa phương triển khai dự án: “Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo ở các tỉnh Đồng bằng Sông cửu Long của Việt Nam thông qua các giải pháp Năng lượng xanh và bền vững ” do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BFTW) tài trợ, thực hiện tại 03 xã An Hảo, Vĩnh Trung, Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mục tiêu chính của dự án là tăng cường tiếp cận năng lượng và điện cho các hộ nghèo và chưa có điện lưới tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua việc giới thiệu và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lương tái tạo với chi phí phù hợp. Từ đó, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân vùng nông thôn và đóng góp vào sự phát triển năng lượng bền vững tại Việt nam và khu vực Mê Công.

Các kết quả chính của dự án bao gồm:

 • Tất cả 2.288 hộ gia đình chưa có lưới điện ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được cung cấp thông tin về lợi ích và chi phí của các giải pháp năng lượng bền vững phi tập trung vào cuối năm 2018.
 • Ít nhất 05 công nghệ năng lượng bền vững  được giới thiệu và cung cấp, đem lợi ích tới ít nhất 100 người dân, và vận hành tốt trong 3 cộng đồng chưa có điện lưới tại huyện Tịnh Biên ở giai đoạn cuối của dự án.
 • Thực tiễn tốt và khuyến nghị chính sách về khái niệm của các giải pháp năng lượng bền vững phi tập trung được gửi tới các nhà hoạch định chính sách năng lượng ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia và tiếp tục giám sát.

Nhằm đánh giá quá trình thực hiện và những kết quả đạt được của dự án để đưa ra bài học kinh nghiệm cho các chương trình tương tự về sau; đồng thời xem xét việc nhân rộng các mô hình thành công tại địa bàn, GreenID cần tuyển 01 chuyên gia/nhóm độc lập thực hiện đánh giá cuối dự án theo các nội dung và điều khoản như sau:

II. Mục tiêu của đánh giá

Mục tiêu chung của đánh giá này nhằm xác định những kết quả của dự án so với đề xuất và các bài học thành công cũng như những rào cản, thách thức trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra những bài học kinh nghiệm hữu ích và khả thi, góp phần thực hiện tốt hơn các chương trình tương tự.

Mục tiêu chung của đánh giá:

 1. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định và lập kế hoạch (bao gồm kế hoạch phát triển tổ chức và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý); thiết kế giai đoạn tiếp theo của dự án dựa trên kết quả đánh giá.
 2. Kết quả đánh giá độc lập được công bố thể hiện trách nhiệm minh bạch và giải trình tới các bên liên quan, bao gồm nhà tài trợ, các cơ quan chức năng và đối tượng hưởng lợi.

Mục tiêu cụ thể của đánh giá:

 1. Đánh giá được tiến độ và các kết quả chính dự án đã đạt được so với các mục tiêu đề ra ban đầu.
 2. Đánh giá được tính phù hợp, khả năng nhân rộng của phương pháp LEP và các mô hình năng lượng bền vững đã triển khai.
 3. Đánh giá được tính hiệu quả và bền vững của dự án về mặt phương pháp tiếp cận, cơ chế quản lý tài chính dự án.
 4. Đánh giá được mức độ tham gia của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án và hiệu quả tác động đến thay đổi chính sách của các cấp có thẩm quyền.

III. Đầu ra cần đạt

Báo cáo đánh giá cần trả lời được những câu hỏi sau:

Về tiến độ dự án:

 1. Tiến độ thực hiện hoạt động dự án so với kế hoạch thiết kế như thế nào?
 2. Nếu có sự chậm trễ, đã có những biện pháp thúc đẩy nào? Những hỗ trợ nào từ các bên để hoàn thành?
 3. Có những bài học kinh nghiệm nào để đảm bảo tiến độ dự án?

Về hiệu quả dự án:

 1. Kết quả của dự án có đáp ứng được nhu cầu của đối tượng hưởng lợi?
 2. Hiệu quả trong việc phối hợp giữa các bên liên quan trong lập kế hoạch, thực hiện và giám sát hoạt động của dự án?
 3. Những yếu tố bên trong/bên ngoài nào ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án và những khắc phục đã thực hiện? Những khuyến nghị cộng thêm từ phía tư vấn?

Về hiệu suất của dự án:

 1. Chất lượng và tiến độ thời gian của những đầu vào dự án như thế nào?
 2. Mức độ đóng góp (tài chính hoặc phi tài chính) từ những tổ chức, đơn vị nhà nước, nhóm hưởng lợi và các đối tác khác như thế nào?
 3.  Những bài học kinh nghiệm nào trong việc thúc đẩy năng lượng bền vững cần khuyến nghị tới các cấp quản lý?

Về mức độ tham gia của các bên liên quan:

 1. Mức độ tham gia của người hưởng lợi, các đối tác địa phương trong quá trình thực hiện hoạt động dự án như thế nào?
 2. Có những cản trở nào trong cơ chế quản lý, truyền đạt thông tin... cần cải thiện để tăng cường mức độ tham gia?

Về tính bền vững của các tác động/mô hình:

 1. Tính phù hợp và khả năng áp dụng của phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP)?
 2. Những mô hình năng lượng bền vững nào của dự án có tính khả thi cao trong việc áp dụng về sau? Có thể áp dụng cho địa phương khác? Vì sao?
 3. Bài học kinh nghiệm nào về lồng ghép giới trong hoạt động của dự án?

IV. Phương pháp thực hiện

Đánh giá cuối kỳ này được thực hiện kết hợp giữa xem xét dữ liệu thứ cấp, đánh giá định tính và đánh giá định lượng. Tư vấn sẽ thực hiện việc xem xét và thống kế số liệu từ dữ liệu thứ cấp và làm việc với cán bộ quản lý dự án của GreenID, sau đó thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu (IDIs), thảo luận nhóm tập trung (FGDs) và thực hiện khảo sát định lượng. Thiết kế chi tiết về phương pháp đánh giá sẽ do tư vấn đề xuất trong bản đề xuất gửi tới GreenID.

V. Sản phẩm cuối cùng

 • Các ghi chép, thống kê trong quá trình thu thập và phân tích dữ liệu.
 • 01 một bản báo cáo hoàn chỉnh (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt) đáp ứng được các mục tiêu và đầu ra cụ thể đã mô tả ở trên.
 • Các chứng từ quyết toán hoạt động đánh giá theo quy định tài chính của nhà nước và GreenID.

Tất cả các dạng tài liệu trên được gửi về văn phòng GreenID trong vòng 02 tuần sau khi hoàn thiện công việc đánh giá tại thực địa.

VI. Phạm vi công việc

Chuyên gia, tư vấn đánh giá sẽ thực hiện các công việc cụ thể sau:

 • Thiết kế đề cương đánh giá bao gồm: mục tiêu đánh giá, phương pháp thu thập thông tin, các chỉ số đánh giá, nguồn thu thập thông tin và kế hoạch thu thập thông tin. Gửi đề cương đánh giá cho GreenID 02 tuần trước khi tiến hành để góp ý, thống nhất và thực hiện.
 • Lập kế hoạch đánh giá bao gồm: lịch làm việc, đối tượng phỏng vấn gồm các tổ chức, cá nhân có liên quan và đối tác tham gia vào quá trình triển khai các hoạt động dự án tại địa bàn.
 • Xây dựng đề cương báo cáo chi tiết gửi cho GreenID góp ý và thống nhất trước khi thực hiện.
 • Chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn và/hoặc nội dung trao đổi định hướng với các bên liên quan.
 • Rà soát các văn bản, tài liệu của dự án do GreenID cung cấp.
 • Đi thực địa tại vùng dự án tiến hành thu thập thông tin.
 • Phân tích, tổng hợp thông tin.
 • Nộp báo cáo sơ bộ cho GreenID và tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới muộn nhất 02 tuần sau khi kết thúc hoạt động thực địa.
 • Tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi để hoàn thiện báo cáo cuối cùng.
 • Gửi báo cáo chính thức bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh cho GREENID muộn nhất 03 tuần sau khi kết thúc hoạt động thực địa.

VII. Yêu cầu đối với chuyên gia, vị trí công việc

Chuyên gia, tư vấn đánh giá cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là chuyên gia độc lập có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá, thẩm định các dự án phát triển và dự án khác có liên quan.
 • Có trình độ từ thạc sỹ trở lên chuyên ngành phù hợp với nội dung công việc đánh giá như: Phát triển cộng đồng, Quản lý Năng lượng, Môi trường, Tư vấn phát triển...
 • Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh (Nói và viết).
 • Có khả năng viết báo cáo và trình bày báo cáo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Có khả năng tổng hợp, phân tích độc lập, khách quan và đưa ra các khuyến nghị đề xuất phù hợp, sắc sảo, có tính sáng tạo và khả thi trong bối cảnh Việt Nam.
 • Có khả năng hoàn thành công việc với cam kết về chất lượng trong điều kiện áp lực về thời gian.
 • Có khả năng đi thực địa tại địa bàn theo yêu cầu của công việc.
 • Khách quan, trung thực trên tinh thần xây dựng và góp ý nhằm phục vụ mục tiêu cải thiện hiệu quả thực hiện dự án.

VIII. Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Việc đánh giá được thực hiện trong vòng 1,5 tháng, muộn nhất hoàn thành vào ngày 30/06/2018.    
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia và theo mặt bằng chung, phù hợp với quy định của bộ tài chính và EU-cost norm trên cơ sở thỏa thuận giữa GreenID và chuyên gia.
 • Toàn bộ kinh phí liên quan đến đi lại, ăn nghỉ của chuyên gia trong quá trình đi thực địa sẽ do GreenID trực tiếp chi trả.

IX. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

 • Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ, thư quan tâm và CV về địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Hà – Điều phối viên chương trình Phát triển Xanh

    Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

    Địa chỉ: Phòng 707, tầng 7, tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Điện thoại: +84 24 626 973 18                 Fax: +84 24 379 563 72

    Email: ntha@greenidvietnam.org.vn

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 30 tháng 03 năm 2018