Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển chuyên gia nghiên cứu

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Tuyển chuyên gia cho Nghiên cứu khả thi Mô hình Kinh doanh và Phát triển Năng lượng Tái tạo cho Doanh nghiệp nữ để tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển chuyên gia cho Nghiên cứu khả thi Mô hình Kinh doanh và Phát triển Năng lượng Tái tạo cho Doanh nghiệp nữ để tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế

Dự án: Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng cường khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu

1. Giới thiệu

Dựa trên Thỏa thuận chung Paris, Khung Sendai và các Mục tiêu phát triển bền vững đã nâng cao nhận thức và cam kết đối phó với biến đổi khí hậu và các rủi ro thiên tai giữa các quốc gia. Thỏa thuận này cho thấy được rằng việc chống lại, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai không thể đạt được nếu thiếu sự tham gia của các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, dân tộc thiểu số. Dự án EmPower do Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) và Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) phối hợp thực hiện nhằm góp phần đáp ứng các cam kết này và đạt được sự phát triển bền vững bằng cách tăng cường năng lực cho các nhóm yếu thế của các quốc gia, các tổ chức xã hội, khoa học, các tổ chức tại khu vực và các bên liên quan khác để tăng cường bình đẳng giới thông qua hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Dự án cũng sẽ thúc đẩy phụ nữ trở thành những người có tiếng nói trong quá trình chuyển sang năng lượng tái tạo, góp phần chống chọi với biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững cũng như phụ nữ tham gia vào quá trình đưa ra quyết định ở cấp quốc gia và khu vực. Để đạt được kết quả lâu dài này, dự án sẽ đầu tư vào 5 mục tiêu lớn. Trong đó, mục tiêu 4 (thuộc 01 trong 5 mục tiêu của Dự án EmPower) là: Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và cải thiện sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo mục tiêu 4, Dự án sẽ tiếp tục phát triển dựa trên cam kết hiện tại của khu vực đối với Mục tiêu Phát triển Bền vững 7 (SDG 7) về năng lượng sạch và có giá cả hợp lý, bằng cách tạo điều kiện cho chuyển giao công nghệ và sử dụng SDG 5 về bình đẳng giới như một yếu tố thúc đẩy bằng cách đưa phụ nữ trở thành “các tác nhân thay đổi” trong quá trình chuyển đổi này. SSFA sẽ đóng góp vào kết quả chung xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu này thông qua sự tiếp cận với năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực kinh tế của phụ nữ với tư cách là các doanh nhân năng lượng tái tạo. Cụ thể, thông qua việc triển khai thực tế tại các tỉnh An Giang và Đắk Lắk, trong khuôn khổ của SSFA, dự án sẽ tiến hành các nghiên cứu về tính khả thi và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, đào tạo phụ nữ và thiết lập các công cụ tài chính phù hợp để tiếp cận nguồn vốn trong quá trình tham gia với chính quyền tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh.

Trong năm 2019, các nghiên cứu sàng lọc và tiền khả thi đã được thực hiện tại 2 tỉnh An Giang ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đắk Lắk ở vùng Tây Nguyên. Các lựa chọn sinh kế tiềm năng khác nhau của phụ nữ bao gồm những can thiệp khả thi về sinh kế gắn với năng lượng tái tạo, năng lực kinh doanh của phụ nữ và nâng cấp các mô hình kinh doanh hiện có, được xác định là kết quả của các nghiên cứu này.

Vào năm 2020, là một phần của giai đoạn thực hiện và hỗ trợ năng lực cho các tổ chức xã hội, khoa học, dự án tìm kiếm các chuyên gia tư vấn trong nước với vai trò thực hiện đánh giá mô hình kinh doanh và công nghệ đối với năng lượng tái tạo nhằm tìm ra các giải pháp khả thi nhất để phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nữ theo danh sách lựa chọn từ nghiên cứu tiền khả thi trước đó. Trong đó bao gồm giải pháp cho khởi nghiệp bằng năng lượng tái tạo và giải pháp cho ứng dụng năng lượng tái tạo trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp này. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu: Tìm ra các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp nữ được lựa chọn. 

2.2. Các kết quả/đầu ra dự kiến:

- Một danh sách các sản phẩm/dịch vụ mang lại nhiều lợi nhuận và thị trường tiềm năng tốt dành cho các doanh nghiệp sẽ được xác định. 

- Các kế hoạch marketing phù hợp với điều kiện thực tế dành cho các doanh nghiệp, bao gồm phân khúc thị trường, kênh phân phối, quảng bá thương hiệu sẽ được thiết kế. 

- Kế hoạch có tính thực tế cao để gia tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm các thay đổi trong chuỗi sản xuất như quản lý chuỗi cung ứng, bố trí, công nghệ và thiết bị với việc sử dụng năng lượng tái tạo, 

- Cơ cấu hoạt động và kế hoạch nâng cao năng lực phù hợp với những thay đổi trong marketing và chuỗi sản xuất của từng doanh nghiệp. 

- Một bản phân tích tài chính cho từng doanh nghiệp do kết quả của những thay đổi trên.

3. Cách thức hoạt động: Phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường sẽ là phương pháp chính của nghiên cứu, bên cạnh chiến lược khác biệt hóa hoặc chi phí thấp trong phát triển kinh doanh sẽ được sử dụng để thu thập phân tích và phân tích thông tin. Sáng tạo và đổi mới cũng là những nguyên tắc chính để phát triển giải pháp đề xuất. 

Phạm vi công việc:

- Bao gồm thực hiện đánh giá tại văn phòng và trong thực tế, nhưng không giới hạn trong các công việc sau:

• Thực hiện đánh giá và xác định công nghệ thích hợp cho mỗi can thiệp cùng với các nhà phát triển và chuyên gia công nghệ. 

• Tiến hành đánh giá chuỗi cung ứng cho mỗi can thiệp về công nghệ năng lượng tái tạo và can thiệp có ứng dụng năng lượng tái tạo, và ước tính chi tiết các chi phí cho việc thành lập hoặc phát triển doanh nghiệp nữ.

• Hỗ trợ đánh giá về kinh tế - kỹ thuật và phân tích tài chính cho mỗi lần can thiệp.

• Hỗ trợ phát triển cấu trúc tổ chức, tài chính và hoạt động cho mỗi can thiệp.

- Làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, thực hiện khảo sát có liên quan về thị trường hoặc thảo luận với các nhà phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, doanh nhân thành đạt tại địa phương, v.v... (nếu cần).  

- Một bản báo cáo đầy đủ về nghiên cứu sẽ được gửi tới GreenID sau 15 ngày khi các hoạt động thực địa đã được hoàn thành.

4. Thời gian biểu:  Khoảng thời gian thực hiện công việc được giao là từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2020. Tổng thời gian của các chuyên gia tư vấn là khoảng 30 ngày làm việc đối với tất cả các công việc dưới đây: 

- Các cột mốc quan trọng và công việc cần làm (thời gian sơ bộ):

- Đề cương nghiện cứu bao gồm kế hoạch làm việc cho công việc được giao Tháng 8 năm 2020

- Đánh giá lại tất cả các tài liệu cần thiết của dự án/chương trình Tháng 8 năm 2020

- Soạn thảo các công cụ/bảng câu hỏi khảo sát cụ thể Đầu Tháng 9 năm 2020

- Hoàn thiện các phương pháp thực hiện, công cụ/bảng câu hỏi khảo sát cụ thể với GID Ngày 15 Tháng 9 2020

- Tiến hành nghiên cứu tại văn phòng và tại thực địa Ngày 15 Tháng 10 2020 

- Gửi báo cáo về việc soạn thảo cho GID Ngày 30 Tháng 10

- Hội thảo tham vấn về báo cáo với các đối tác địa phương và các doanh nghiệp nữ có liên quan Ngày 15 Tháng 11

- Gửi báo cáo cuối cùng cho GID Ngày 30 Tháng 11

5. Công tác Chuẩn bị và Hỗ trợ Hậu cần: GreenID sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc thông qua việc cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết về mặt hậu cần, trong đó bao gồm (nếu cần) mọi chuyến bay, chỗ ở, phương tiện đi lại, dịch thuật và tài liệu cũng như mọi sắp xếp hậu cần cho các cuộc họp, hội thảo và thăm thực địa.

Dựa trên yêu cầu kỹ thuật từ trưởng nhóm, GID có thể huy động thêm các chuyên gia địa phương về lĩnh vực nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, nuôi trồng thủy sản, v.v. vào trong nhóm.

6. Hồ sơ lí lịch của Chuyên gia tư vấn:

- Một chuyên gia tư vấn trong nước có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển Mô hình kinh doanh sẽ đảm nhận vai trò trưởng nhóm.

- Một chuyên gia tư vấn trong nước về khảo sát Năng lượng tái tạo sẽ là thành viên nhóm

- Các chuyên gia tư vấn cần có các trình độ chuyên môn sau:

Đối với trưởng nhóm: 

o Bằng đại học hoặc thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan như Nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp, Quản trị Kinh doanh (bằng thạc sĩ) và Quản lý, Năng lượng Tái tạo hoặc một ngành liên quan; 

o Hơn 8 năm kinh nghiệm liên quan đến phát triển kinh doanh và tiếp thị. 

o Có kỹ năng đánh giá, phân tích tình hình phát triển kinh doanh và viết báo cáo

o Thành thạo tiếng Anh. 

o Chuyên gia tư vấn đã có kinh nghiệm và thành công trong việc kinh doanh của chính mình là một lợi thế.

Đối với chuyên gia tư vấn về Năng lượng Tái tạo:

o Bằng đại học hoặc thạc sĩ về Năng lượng Tái tạo, đặc biệt là về Năng lượng Mặt trời.

o Kinh nghiệm sâu rộng về năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á.

o Có chứng chỉ về sáng tạo và đổi mới trong phát triển công nghệ Năng lượng Tái tạo là một lợi thế.

o Thành thạo tiếng Anh. 

7. Thông tin liên hệ: 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ:

Anh Phạm Ngọc Nhàn – Cán bộ quản lý chương trình GreenID

Email: pnnhan@greenidvietnam.org.vn 

Điện thoại: 0973831153

Địa chỉ văn phòng: Nhà C1X3, ngõ 6, đường Trần Hữu Dực, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 024 37956372