Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính của dự án “Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả tài trợ và tuân thủ các quy định của Brot, GreenID mong muốn sử dụng dịch vụ của một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín và năng lực (có Chứng nhận Kế toán công/Ủy quyền Kế toán công) để tiến hành hoạt động kiểm toán dự án như mô tả trong thỏa thuận giữa tổ chức với Brot. Hoạt động kiểm toán cần được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn của kiểm toán quốc tế (ISA). Các tiêu chí được mô tả cụ thể dưới đây.

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam và vùng Mê Công với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của ngành năng lượng và những tác động môi trường liên quan tới lĩnh vực này. Sáng lập viên của GreenID bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội về năng lượng, môi trường có cùng tâm huyết thúc đẩy sự phát triển Xanh, ít phát thải carbon và thân thiện với môi trường gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. GreenID tin rằng các giải pháp bền vững và có hiệu quả thiết thực cho những thách thức hiện nay chỉ có thể được thực hiện thành công khi có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào toàn bộ tiến trình từ lập kế hoạch cho tới việc thực thi.

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 03 năm 2019 đến ngày 28 tháng 02 năm 2022 Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) triển khai thực hiện dự án: “Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long” tài trợ bởi Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế Giới (Brot). Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm tăng cường cơ hội phát triển sinh kế xanh cho người nghèo thông qua đẩy mạnh ứng dụng năng lượng tái tạo.

Để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả tài trợ và tuân thủ các quy định của Brot, GreenID mong muốn sử dụng dịch vụ của một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín và năng lực (có Chứng nhận Kế toán công/Ủy quyền Kế toán công) để tiến hành hoạt động kiểm toán dự án như mô tả trong thỏa thuận giữa tổ chức với Brot. Hoạt động kiểm toán cần được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn của kiểm toán quốc tế (ISA). Các tiêu chí được mô tả cụ thể dưới đây.

2. Mục tiêu và Phạm vi kiểm toán

 • Kiểm toán báo cáo tài chính của dự án định kỳ 06 tháng 1 lần, cho giai đoạn từ tháng 03 năm 2019 đến tháng 02 năm 2022 mà GreenID nộp cho nhà tài trợ và nêu ý kiến của đơn vị kiểm toán theo ISA về sự phù hợp của báo cáo tài chính dự án đốivới các quy định về báo cáo tài chính của Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế Giới..
 • Kiểm tra, đánh giá và báo cáo về sự tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ký giữa GreenID với Brot và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan tới kế toán.
 • Lấy mẫu nhằm kiểm tra các khoản chi báo cáo có đầy đủ các chứng từ hợp lệ hay không. Quy mô mẫu sẽ dựa vào phân tích rủi ro của bên kiểm toán và sẽ được nêu trong báo cáo. Kiểm toán viên sẽ báo cáo con số phát hiện trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào liên quan tới các chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra xem GreenID có tuân thủ các yêu cầu về kiểm toán của Brot quy định trong thỏa thuận,đồng thời xem xét xem GreenID có tuân thủ các thủ tục và có nguồn lực để thực hiện các hoạt động theo như đã thỏa thuận theo đề xuất dự án.

3. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

 • Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và Việt Nam.
 • Đảm bảo tính độc lập, chính trực và khách quan trong công việc.
 • Đội ngũ kiểm toán viên phải được đăng ký hoặc phê duyệt để thực hiện công việc kiểm toán.
 • Đội ngũ kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật của những thông tin thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán, không được tiết lộ bất kỳ một thông tin nào liên quan đến khách hàng cho người thứ ba khi chưa được sự đồng ý của khách hàng.
 • Đội ngũ kiểm toán viên có lương tâm nghề nghiệp, luôn làm việc với sự thận trọng cao nhất, với tinh thần làm việc chuyên cần.
 • Đội ngũ kiểm toán viên đạt được trình độ chuyên môn vững vàng về kế toán, chế độ chính sách tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết về pháp luật;có bằng cấp chuyên môn được tổ chức quốc tế hoặc Việt Nam công nhận; có khả năng phân tích rủi ro.

4. Yêu cầu về kết quả kiểm toán

 • Hoạt động kiểm toán phải được thực hiện một cách độc lập theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
 • Báo cáo kiểm toán cung cấp các thông tin chi tiết về phương pháp và phạm vi kiểm toán đã thực hiện.
 • Cấu trúc của báo cáo kiểm toán phải được tuân theo định dạng được quy định bởi tiêu chuẩn ISA 800
 • Báo cáo kiểm toán phải đảm bảo việc kiểm toán tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên (có đóng dấu của đơn vị và chữ ký của người có trách nhiệm).
 • Báo cáo kiểm toán phải bao gồm các đánh giá về: Sự tuân thủ theo thỏa thuận hợp tác; Ngân sách của dự án chỉ được sử dụng cho các mục đích của dự án và phù hợp với thỏa thuận hợp tác.
 • Đơn vị kiểm toán viên phải nộp bản ghi nhớ/kiểm toán/thư quản lý cho GreenID gửi tới Brot trong đó chứa đựng các kết quả phát hiện trong quá trình kiểm toán.
 • Kiểm toán viên sẽ đưa ra những khuyến nghị để khắc phục những điểm yếu hiện tại trong quản lý tài chính dự án và phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
 • Báo cáo kiểm toán được phát hành và gửi tới GreenID 05 bản cứng mỗi loại và 1 bản điện tử để GreenID gửi tới Brot.
 • Bản thảo Báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm toán chính thức có chữ ký của người phụ trách phải được gửi cho GreenID đúng thời gian quy định theo mục 5.

5. Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Thời gian thực hiện:

 

Báo cáo giai đoạn  từ - đến

 

Thời gian thực hiện (Dự kiến)

 

Thời gian phát hành báo cáo (Dự kiến)

 

01.03.2019 - 31.08.2019

 

14-18/10/2019

 

28-31/10/2019

 

01.09.2019 - 29.02.2020

 

13-17/4/2020

 

27-30/04/2020

 

01.03.2020 - 31.08.2020

 

12-16/10/2020

 

26-30/10/2020

 

01.09.2020 - 28.02.2021

 

12-16/04/2021

 

26-30/04/2021

 

01.03.2021 - 31.08.2021

 

11-6/10/2021

 

25-30/10/2021

01.09.2021 - 28.02.2022

18-22/04/2022

 

02-06/5/2022

 

 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của kiểm toán viên và theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

6. Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ

Các đơn vị kiểm toán có quan tâm xin gửi hồ sơ năng lực kèm theo đề xuất kiểm toán và bảng chào giá qua địa chỉ:

Chị Ngụy Thị Hải – Kế toán dự án

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Địa chỉ: Nhà C1X3, ngõ 6, Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 379 563 72