Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

[Tuyển dụng] Kiểm toán Báo cáo tài chính của dự án “Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên qua nền tảng số, giai đoạn 1”

  |   Viết bởi : GreenID

GreenID tuyển dụng kiểm toán Báo cáo tài chính của dự án “Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên qua nền tảng số, giai đoạn 1”.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
V/v: Kiểm toán Báo cáo tài chính của dự án “Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên qua nền tảng số, giai đoạn 1”


1. Giới thiệu: 

       Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (viết tắt là GreenID) là một tổ chức khoa học công nghệ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Trung tâm được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.
       Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 đến ngày 31 tháng 08 năm 2024 Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) triển khai thực hiện dự án: “Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên qua nền tảng số, giai đoạn 1” với tổng ngân sách dự án là 352.000 EUR tương đương 8.976.000.000 đồng được tài trợ bởi Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế Giới (viết tắt là Brot). Mục tiêu tổng thể của dự án là thanh niên Việt Nam chủ động hành động chống biến đổi khí hậu.
       Để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả tài trợ và tuân thủ các quy định của Brot, GreenID mong muốn sử dụng dịch vụ của một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín và năng lực để tiến hành hoạt động kiểm toán dự án như mô tả trong thỏa thuận giữa tổ chức với Brot. Hoạt động kiểm toán cần được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn của kiểm toán quốc tế (ISA). Các tiêu chí được mô tả cụ thể dưới đây.
2. Mục tiêu và Phạm vi kiểm toán
- Kiểm toán báo cáo tài chính của dự án định kỳ 01 năm 1 lần, cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 08 năm 2021 đến ngày 31 tháng 07 năm 2024 mà GreenID nộp cho nhà tài trợ và nêu ý kiến của đơn vị kiểm toán theo ISA về sự phù hợp của báo cáo tài chính dự án đối với các quy định về báo cáo tài chính của Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế Giới...
- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo về sự tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận đã ký giữa GreenID với Brot và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan tới kế toán.
- Lấy mẫu nhằm kiểm tra các khoản chi báo cáo có đầy đủ các chứng từ hợp lệ hay không. Quy mô mẫu sẽ dựa vào phân tích rủi ro của bên kiểm toán và sẽ được nêu trong báo cáo. Kiểm toán viên sẽ báo cáo những phát hiện trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào liên quan tới các chứng từ, sổ sách kế toán.
- Xác minh tính tuân thủ các yêu cầu về kiểm toán của Brot quy định trong thỏa thuận đã ký giữa GreenID và Brot, đồng thời xem xét đánh giá kế hoạch triển khai thực hiện dự án theo đề xuất đã được phê duyệt.
3. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán
- Là một trong số các công ty kiểm toán được vào danh sách tham khảo của Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới.
- Đã thực hiện kiểm toán các dự án được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mỳ cho Thế Giới.
- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam.
- Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và Việt Nam.
- Đảm bảo tính độc lập, chính trực và khách quan trong công việc.
- Đội ngũ kiểm toán viên phải được đăng ký hoặc phê duyệt để thực hiện công việc kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật của những thông tin thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán, không được tiết lộ bất kỳ một thông tin nào liên quan đến khách hàng cho người thứ ba khi chưa được sự đồng ý của khách hàng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có lương tâm nghề nghiệp, luôn làm việc với sự thận trọng cao nhất, với tinh thần làm việc chuyên cần, có khả năng phân tích rủi ro.
- Đội ngũ kiểm toán viên phải được đăng ký hoặc công nhận để thực hiện công việc kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán viên đạt được trình độ chuyên môn vững vàng về kế toán, chế độ chính sách tài chính, kiểm toán và hiểu biết về pháp luật; có bằng cấp chuyên môn được tổ chức quốc tế hoặc Việt Nam công nhận.
4. Yêu cầu về kết quả kiểm toán
- Hoạt động kiểm toán phải được thực hiện một cách độc lập theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
- Báo cáo kiểm toán cung cấp các thông tin chi tiết về phương pháp và phạm vi kiểm toán đã thực hiện.
- Cấu trúc của báo cáo kiểm toán phải được tuân theo định dạng được quy định.
- Báo cáo kiểm toán phải đảm bảo việc kiểm toán tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên (có đóng dấu của đơn vị và chữ ký của người có trách nhiệm).
- Báo cáo kiểm toán phải bao gồm các đánh giá về: Sự tuân thủ theo thỏa thuận hợp tác; Ngân sách của dự án chỉ được sử dụng cho các mục đích của dự án và phù hợp với thỏa thuận hợp tác.
- Đơn vị kiểm toán viên phải nộp bản ghi nhớ/kiểm toán/thư quản lý cho GreenID gửi tới Brot trong đó chứa đựng các kết quả phát hiện trong quá trình kiểm toán.
- Kiểm toán viên sẽ đưa ra những khuyến nghị để khắc phục những điểm yếu hiện tại trong quản lý tài chính dự án và phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
- Báo cáo kiểm toán, thư quản lý được phát hành kèm theo danh mục thủ tục kiểm toán được thực hiện và gửi tới GreenID 04 bản cứng mỗi loại và 1 bản điện tử để GreenID gửi tới Brot.
- Bản thảo Báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm toán chính thức có chữ ký của người phụ trách phải được gửi cho GreenID đúng thời gian quy định theo mục 5.
5. Thời gian thực hiện và kinh phí
- Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện (Dự kiến) Thời gian thực hiện (Dự kiến) Thời gian phát hành báo cáo (Dự kiến)
01.08.2021 - 31.07.2022 14-20/09/2022 03-08/10/2022
01.08.2022 - 31.07.2023 18-23/09/2023 03-08/10/2023
01.08.2023 - 31.07.2024 15-22/09/2024 03-10/10/2021


- Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của kiểm toán viên và theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.
6. Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ
Các đơn vị kiểm toán có quan tâm xin gửi hồ sơ năng lực kèm theo đề xuất kiểm toán và bảng chào giá trước ngày 15/10/2021 qua địa chỉ:
Chị Ngụy Thị Giang – Giám đốc tài chính
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Địa chỉ: Nhà C1X3, ngõ 6, Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: +84 24 379 563 72 / 0915 382 997
Email: info@greenidvietnam.org.vn hoặc ntgiang@greenidvietnam.org.vn