Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án

Hình minh họa
Dự án Mercy Relief - 2012

Dự án: Phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, cải thiện nước sạch và sinh kế tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Hình minh họa
Dự án IIED - 2013

Dự án: Tăng cường khả năng đối phó thiên tai và biến đổi khí hậu cho nhóm dễ bị tổn thương: Các mô hình năng lượng bền vững tại thành phố Quy Nhơn

Hình minh họa
Dự án SIDA (2012 - 2016)

Dự án: Xây dựng Liên minh/Mạng lưới Năng lượng vì Sự Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam và khu vực Mê Công

Hình minh họa
Dự án UNDP - 2012

Dự án: Phân tích chi phí môi trường, xã hội và những rủi ro của các đập thủy điện, với trường hợp nghiên cứu điển hình nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

Hình minh họa
Dự án Oxfarm 2013

Dự án: Cân bằng Quy mô - Công bằng giới tính trong vấn đề phát triển thủy điện

Hình minh họa
Dự án Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu

Dự án "Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu"