Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án

Hình minh họa
Dự án Toyota - 2013

Dự án: Rút ra bài học từ quá trình xây dựng thành công sự đồng thuận về phương pháp tiếp cận quy hoạch năng lượng địa phương như một giải pháp cho sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam thông qua tọa đàm giữa các bên liên quan và khuyến nghị chính sách.

Hình minh họa
Dự án SE - 2014

Dự án: Tăng cường tiếng nói của cộng đồng ở khu vực Mê Công trong phát triển chính sách nước năng lượng

Hình minh họa
Dự án CEPF - 2013

Dự án: Tăng cường quản trị tốt các đập Thủy điện trên dòng chính Mekong với sự tập trung ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Hình minh họa
Dự án Karuna - 2013

Dự án: Xây dựng trung tâm năng lượng bền vững và thúc đẩy hoạt động cộng đồng nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Hình minh họa
Dự án KEPA - 2012

Dự án: Phân tích khung chính sách về phát triển năng lượng và chính sách phát triển của một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và phát triển nhanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Hình minh họa
Dự án KEPA (2013-2015)

Dự án: Tăng cường các bon thấp và các sáng kiến năng lượng bền vững tại địa phương và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam và trên toàn thế giới (2013-2015)